สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

AEC-ASEAN

 

คำขวัญ

 “One Vision, One Identity, One Community”    (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

 สัญลักษณ์อาเซียน

asean_flag

 

 

ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้” หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)

สำนักเลขาธิการอาเซียน ตั้งอยู่ที่ กรุงจากาตาร์

 เลขาธิการ

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ.2551)

ปฏิญญากรุงเทพ

8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

กฎบัตรอาเซียน

16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประเทศสมาชิก

อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรก : ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

ปัจจุบันอาเซียน :

 ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่

1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (Republic of Indonesia)

2. ประเทศมาเลเซีย  (Malaysia)

3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  (Republic of the Philippines)

 4. สาธารณรัฐสิงคโปร์  (The Republic of Singapore)

5. ราชอาณาจักรไทย  (Kingdom of Thailand)

6. บรูไนดารุสซาลาม  (Brunei Darussalam)

 7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  (The Socialist Republic of Vietnam)

8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)

9. สหภาพพม่า  (Union of Myanmar)

10. ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Kingdom of Cambodia)

  อาเซียน +3 : ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

อาเซียน+6 : ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ +3 และประเทศออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์

ข้อมูลดี ๆจาก http://www.education.dusit.ac.th/ASIAN

About admin

%d bloggers like this: