Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN
maintitle4
      การศึกษาในคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีแนวทางและระเบียบต่าง ๆ โดยสังเขป ดังต่อไปนี้ (ยกเว้น แนวทางการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีแนวทางที่แตกต่างกันบางประการ ซึ่งจะกล่าวไว้ในตอนท้าย) ส่วนรายละเอียดขอให้ศึกษาจากระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

      1) สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

      2) ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด

      3) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เรื้อรังที่แพร่กระจายได้หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. ระบบการศึกษา
      มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับคือ ภาค 1 และภาค 2 แต่ละภาคใช้เวลาประมาณ 15 สัปดาห์ ส่วนในภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับใช้เวลาประมาณ 7 สัปดาห์
3. การวัดและการประเมินผล
      การวัดและประเมินผล เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะเจ้าของวิชาจะกำหนด อาจกระทำโดยการสอบหรือวิธีอื่น เช่น พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม เป็นต้น การสอบอาจมีได้หลายครั้งและการสอบไล่หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้น ผลของการเรียนจะวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์
      1) การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ โดยกำหนดเป็นอักษร A B+ B C+ C D+ D และ E ในแต่ละตัวอักษรมีความหมายดังนี้
ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน
(ต่อ 1 หน่วยกิต)
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5
B ดี (Good) 3.0
C+ พอใช้ (Fairly Good) 2.5
C ปานกลาง (Fair) 2.5
D+ อ่อน (Poor) 1.5
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0
E ตก (Fail) 0.0
      2) การวัดและการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ แบ่งเป็นอักษร G P F S และ U อักษรแต่ละตัวมีความหมายดังต่อไปนี้
G (Distinction) หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี
P (Pass) หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดีพอใช้
F (Fail) หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก
      นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน E จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำ ยกเว้นเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร
      นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาบังคับของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ การวัดและประเมินผลรายวิชาลักษณะนี้ ใช้สัญลักษณ์ S, U, I, W และ R อักษรแต่ละตัวมีความหมายดังนี้
S (Satisfactory) หมายถึง ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ
U (Unsatisfactory) หมายถึง ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ
I (Incomplete) หมายถึง การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์
W (Withdrawn) หมายถึง ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
R (Deferred) หมายถึง เลื่อนกำหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาคการศึกษาปกติถัดไป
      นักศึกษาที่ทุจริตในการวัดผล จะได้รับระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาที่กระทำการทุจริตหรืออาจพิจารณาโทษทางวินัย เช่น

     1. ให้พักการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา

     2. ให้ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

     3. ให้ออก

     4. ไล่ออก

4. สถานภาพการศึกษา
      มหาวิทยาลัยจะนำผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนมาคำนวณเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อกำหนดสถานภาพของนักศึกษา สถานภาพของนักศึกษามี 3 ประเภท คือ

     1) นักศึกษาปกติ หมายถึง นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

     2) นักศึกษาในภาวะวิกฤต หมายถึง นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.00-1.99 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

     3) นักศึกษาในภาวะรอพินิจ หมายถึง นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 และมีสิทธิ์อยู่ในภาวะรอพินิจได้ 3 ครั้ง หากได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

5. การลา
      การลามี 3 ประเภท

     1) ลาป่วยหรือลากิจ การลาไม่เกิน 7 วันต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ หากลาเกิน 7 วันต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

     2) ลาพักการศึกษา นักศึกษามีสิทธิ์ลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน และใน 2 ภาคการศึกษาแรก (คือ ภาค 1 และภาค 2 ของปีที่ 1) นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลาพักการศึกษา ยกเว้นกรณีป่วย หรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และในการลาพักการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องชำระ ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ทุกภาคการศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     3) นักศึกษาที่จะลาออกจะต้องมีใบรับรองจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี

6. การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
      นักศึกษาจะรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาได้ เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ดัง

     1) ได้ศึกษาและผ่านการวัด และประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกำหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ทั้งนี้ รวมถึงรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอน และรับโอน และนักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วย

      2) ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

     3) ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา

- การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หลักสูตร 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
หลักสูตร 5 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติิ
หลักสูตร 6 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ
- การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตร 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ
หลักสูตร 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ
หลักสูตร 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ

      4) ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัย ที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง

      5) ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย

      6) ได้ดำเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

7. การได้รับปริญญาเกียรตินิยม
      นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 2 ระดับคือ

      1) เกียรตินิยมอันดับ 1 ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        1.1 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

        1.2 ไม่เคยได้ค่าระดับคะแนนต่ำกว่า 2.00 หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ

        1.3 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจำนวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะได้รับปริญญา

        1.4 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษเนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง

      2) เกียรตินิยมอันดับ 2 ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        2.1 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1

        2.2 ไม่เคยได้ค่าระดับคะแนนต่ำกว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลักสูตรนั้น

        2.3 ไม่เคยได้รับระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ

        2.4 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจำนวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะได้รับปริญญา

        2.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษเนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง

8. การขอเข้ารับการศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
      นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษา เพื่อรับปริญญาที่สองในสาขาวิชาอื่นได้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ และอธิการบดี
9. การศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน
      นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้
10. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
      นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้

      1) ตายหรือลาออก

      2) ถูกให้ออก หรือไล่ออก เนื่องจากต้องโทษทางวินัย

      3) ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ี้

      4) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

      5) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.25 ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

      6) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสองภาคการศึกษาแรก

      7) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1

      8) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2

      9) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3

      10) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้ว เป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของจำนวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันที่ได้กำหนดไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่

      11) ได้รับการอนุมัติปริญญา

      12) คณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดีวินิจฉัยว่าป่วย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ

 

Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10906015
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11573
13637
35899
10812273
181371
600380
10906015