Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

สาขาบัญชี คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการสอบบัญชีและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการสอบบัญชี

001

          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดย อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี อาจารย์ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร และอาจารย์ผกาแก้ว พรหมศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ร่วมจัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการสอบบัญชี และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการสอบบัญชี  เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา 948-411สัมมนาการสอบบัญชี 3 (3-0-6) โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ชั้นปีที่ 3 รวม 404 คน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านปัญหาระหว่างการสอบบัญชีที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย ได้รับเกียรติจาก คุณธีรพงศ์ กิตติมานะสกุล Manager, Assurance and Advisory Business Services บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด บรรยายในหัวข้อ “โครงการพัฒนาความรู้ด้านการสอบบัญชีและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการสอบบัญชี” และยังได้ มอบเงิน จำนวน 8,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชีอีกด้วย.

002
003
004
005
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10905978
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11536
13637
35862
10812273
181334
600380
10905978