Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.ตรัง ต้อนรับ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ. และสำนักงาน มอก. จัดอบรมการรับรอง มอก.หมอนยางพารา

001

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายพีระพล เก้าเอี้ยน ที่ปรึกษาเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ต้อนรับ รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายเฉลิมเกียรติ ช่วยสังข์ นักวิชาการอุดมศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ นางสมพร โรจน์ดำรงการ นักวิชาการมาตรฐาน ชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. ให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล  โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับสินค้าจากผู้ประกอบการยางพาราในภาคใต้.

002
003

 

Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10906061
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11619
13637
35945
10812273
181417
600380
10906061