Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

เปิดตัว ชมรมรากแก้ว ม.อ.ตรังฉายภาพยนต์ U-Turn จุดกลับใจ เชื่อมสัมพันธ์ไทยพุทธ - มุสลิม

002

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ชมรมรากแก้ว  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง  ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวชมรม โดยมี นายแพทย์ประพนธ์ โชติกมาศ ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมแสดงบูธนิทรรศการจากมูลนิธิรากแก้ว กิจกรรม ชม-ช้อป-ชิม-ชิลล์  อาหารพื้นถิ่นบ้านควนปริง กิจกรรม “รู้จักฉันรู้จักเธอผ่านสื่อภาพยนตร์  เป็นการ ใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการทำความเข้าใจให้กับผู้ที่มีความเชื่อที่ต่างกัน  การนับถือศาสนาที่ต่างกัน  ได้เรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยใช้ภาพยนต์เรื่องพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก เพื่อให้ไทยมุสลิมได้รู้จักศาสนาพุทธอย่างแท้จริง และ เรื่อง “U-Turn จุดกลับใจ เพื่อให้ไทยพุทธได้เข้าใจคำสอนหนึ่งของศาสนาอิสลาม ภายในงานมี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 800 คน

ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิรากแก้ว  มีภารกิจส่งเสริมให้นักศึกษา และคณาจารย์  ร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนจากปัญหาจริงในชุมชน และนำความรู้ความสามารถมาดำเนินโครงการพัฒนา โดยใช้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  โดยมีพันธมิตรการทำงานร่วมกับ  มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิมั่นพัฒนา

ชมรมรากแก้ว  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง  โดยการนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 5 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ปาริชาติ  มณีมัย  อาจารย์ณฐ  ย่าหลี   และ อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิกุล  โดยมีที่ปรึกษาจากชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน  คือ นายทักษิณ รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง และอาจารย์มุณีรา อับดุลกะเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนนูรุลอิงซาน จังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาชมรมอีกด้วย

นอกจากนั้น ในกิจกรรมดังกล่าวยังมีการประชาสัมพันธ์ โครงการ “ปั่นเรียนรู้ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย”  ที่กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 โดยมี ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านของ ต.ควนปริง ร่วมปั่นจักรยานนำนักศึกษา จำนวน 500 คน 500 คัน   เพื่อทำความรู้จักชุมชนผ่านแผนที่เดินดิน  และทำการเอ็กซ์เรย์พื้นที่ในด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  เพื่อการได้ข้อมูลเชิงลึกของชุมชน และร่วมวางแผนในการร่วมพัฒนากับอบต.ควนปริง ต่อไป ผู้สนใจร่วมปั่น สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  เพจ เฟซบุ๊ค  ชมรมรากแก้ว ม.อ.ตรัง.

001
003
004
005
006
007
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10908835
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1841
12552
38719
10812273
184191
600380
10908835