Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ม.อ.ตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

001

           เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผศ.ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน

          นายชวน หลีกภัย ในฐานะผู้มีส่วนในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักวิทยาเขตตรังมากขึ้น อีกทั้งยังฝากให้นักศึกษาใช้ชีวิต 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังอย่างคุ้มค่า และต้องมีความพยายามในการใฝ่หาความรู้และสั่งสมประสบการณ์ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักการบริหารจัดการเวลาให้ดี เพื่อพัฒนาตนเองให้จบออกไปเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ กล่าวว่า ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่น เรียนรู้ ฝึกฝน และต่อเนื่อง หากนักศึกษาทุกคน มี 4 ประการนี้แล้ว ก็จะทำให้มีทักษะแห่งวิชาชีพ จะคิดทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จ ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่การเป็นลูกพระบิดา ขอต้อนรับสู่รั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอให้ทุกคนมุ่งมั่น เรียนรู้ ฝึกฝน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

          ด้าน ผศ.ดร.ปรารถนา กล่าวว่า ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน และอยากให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียน หมั่นเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น เพราะเป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ ฝึกความรับผิดชอบ และอยากฝากให้ทุกคนจัดสรรเวลาให้เหมาะสม แบ่งเวลาให้ดี เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ก็ขอให้อย่าทิ้งการเรียน.

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10623172
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1272
13604
14876
10531932
498908
180916
10623172