Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ม.อ.ตรัง ขนทัพกิจกรรม จัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2560

 

001

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้ง นักเรียนและครูอาจารย์จากโรงเรียนในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป กว่า 500 คน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม

002
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ กล่าวว่า การดำเนินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ นั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ และวิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ให้สาธารณชนทราบ เพื่อให้สังคมได้เกิดความเชื่อมั่นในผลงานของมหาวิทยาลัยมากขึ้น และเพื่อให้เกิดการสื่อสารและการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบ
010
          รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง กล่าวด้วยว่า การจัดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2560 มีหัวข้อหลักในการจัดงาน คือ 50 ปี ม.อ. บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย “2560 ม.อ.วิชาการ ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยกำหนดจัดขึ้น  1 วัน 1 คืน ภายใต้ชื่องาน “ม.อ.วิชาการ และมหกรรมวัฒนธรรมประจำปี 2560 วิทยาเขตตรัง” มีการจัดกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน โดยกิจกรรมในภาคกลางวัน จะเป็นการแข่งขัน การประกวด การอบรมสัมมนา และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ อีกมากมาย เช่น โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมนักบัญชี เพื่อรองรับ Thailand 4.0”  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ธรรมะกับการพัฒนาชีวิตในยุคดิจิตอล” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต การบรรยายพิเศษ “เด็ก 61 ต้องรู้ TCAS 4.0” โดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีการจัดโต๊ะกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกอีกมากมาย
013
          ส่วนกิจกรรมภาคกลางคืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ กล่าวว่า เป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นงานแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยนำเอาวัฒนธรรมทางภาคใต้ มาแสดงภายในงาน โดยได้เชิญหนังตะลุงหญิงน้องญา ดาราทิพย์ โนราคลื่นน้อย ดาวรุ่ง ลิเกป่าคณะถาวร สุนทรศิลป์  มาแสดงภายในงาน และการโชว์ผลงานที่ชนะการประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะการแสดงในภาคกลางวัน โดยทุกกิจกรรมเข้าร่วมฟรีตลอดทั้งงาน.
003
004
005
006
007
008
009
011
012
014
015
016
017
018
019
020
021
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10905935
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11493
13637
35819
10812273
181291
600380
10905935