Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

บัณฑิตคณะ “พาณิชย์ฯ – สถาปัตย์” ม.อ.ตรัง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

A004

          เมื่อเวลา 16.33 นาฬิกาวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559

          ในโอกาสนี้  ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี สุราษฎร์ธานี ตรัง และภูเก็ต ระดับปริญญาตรี 7,642 คน ปริญญาโท 852 คน ปริญญาเอก 138 คน

A005
          โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ปฎิบัติภารกิจในการเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนเข้าสู่ปีที่ 50 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ใน ของอาเซียน ด้านการวิจัย เน้นการนำผลงานวิจัยมาเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น การพัฒนาและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย และเสนอแผนพัฒนายางพาราของประเทศไทย ด้านบริการวิชาการได้ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังของนักศึกษา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้การบริการรักษาโรคซับซ้อน ให้บริการผู้ป่วยนอก  850,000 ราย ต่อปี และโรงพยาบาลทันตกรรมมีความเชี่ยวชาญการให้บริการรักษาโรคในช่องปากแก่ประชาชนภาคใต้
A003
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลราชสดุดีพระเกียรติคุณในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ คือ Professor Dr. Norbert Vennemann (ศาสตราจารย์ ดร. นอร์เบิร์ด เฟนเนอมันน์) เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยียาง นายประวิทย์ แก้วทอง เข้ารับพระราชทานปริญญาการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ อาจารย์ตัวอย่าง ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน
A Aom 001
          ในการนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ อุตสาหกรรม คณะการแพทย์แผนไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 2,169 คน ตามลำดับ
002

          โอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาท ความว่า “บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้สูง ย่อมมุ่งหวังที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานให้ประสบความสำเร็จ แต่การจะสร้างสรรค์ความสำเร็จในงานได้ยั่งยืนแท้จริงเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนเป็นสำคัญ กล่าวคือ หากบัณฑิตรู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนแล้ว สังคมส่วนรวมก็จะมีความ เจริญมั่นคง ส่งผลให้บัณฑิตผู้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมพลอยได้รับความเจริญมั่นคงด้วย ดังนั้น ไม่ว่าบัณฑิตจะออกไปประกอบกิจการงานใดก็ตาม ขอให้ยึดมั่นในพระราชปฏิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ถ้าทำได้ดังนี้ ทุกคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งโดยส่วนตนและโดยส่วนรวมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อันเป็นความสำเร็จแท้และยั่งยืนที่ทุกคนพึงปรารถนา

          ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุขและความสำเร็จสมหวังในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.

007
006
004
005
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10870571
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
455
7294
58298
10746291
145927
600380
10870571