Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

อธิการบดี ม.อ. เปิดงาน “Grand Opening PEM Talk”ที่วิทยาเขตตรัง

010

          เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ห้อง L1224 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ Grand Opening PEM Talk จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  สาขาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กว่า 500  คน  ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

          โครงการ PEM Talk เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 946-203 Business Communication เป็นการฝึกฝนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารในธุรกิจมาบูรณาการกับศาสตร์วิชาด้านรัฐกิจ และฝึกฝนประสบการณ์ด้านวิชาชีพ เผยแพร่ผ่านการพูดในรูปแบบ TED หรือ Technology Entertainment Design  กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยนักศึกษาเองทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์  โดยได้มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิด รูปแบบ วิธีปฏิบัติ ของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ เพื่อการสื่อสารที่บรรลุวัตถุประสงค์ในทุกสถานการณ์ทางรัฐกิจ  ซึ่งจะแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 8 Episode

           กิจกรรม PEM Talk ทั้ง 8 Episode ประกอบด้วย  EP.1 Tone เปลี่ยนชีวิต “การสื่อสารด้วยวาจา ในรัฐกิจและวิสาหกิจ”  8 พฤศจิกายน 2560เวลา 18.20 น. ห้อง L1224EP.2 Just You say I got it “การติดต่อสื่อสารในรัฐกิจและวิสาหกิจ” 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ห้อง L1224EP3. PR พันปรือให้หรอย“การประชาสัมพันธ์ในรัฐกิจและวิสาหกิจ” วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ห้อง L1224EP.4 PEM Talk 2 You  “การเขียนในรัฐกิจและวิสาหกิจ”  20 พฤศจิกายน 2560  เวลา 17.00 น. ห้อง L1224

          EP.5Government dissemination “การนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลในรัฐกิจและวิสาหกิจ” 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ห้อง L1224 EP.6 Advertising you never see it เราเชื่อคุณไม่เคยรู้ “การโฆษณาและการรณรงค์รัฐกิจและวิสาหกิจ” 22  พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ห้องL1224EP.7 Meaningful behavior “การสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดในรัฐกิจและวิสาหกิจ” 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ห้อง L1224 และ EP.8 That Speech is so important วาจานั้นสำคัญไฉน “รูปแบบการสื่อสารด้วยวาจาในรัฐกิจและวิสาหกิจ” 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ห้อง L1224.

001
002
003
005
006
007
008
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10870570
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
454
7294
58297
10746291
145926
600380
10870570