Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ม.อ.ตรัง ร่วมลงนามกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผลิตบัณฑิตรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัย

001

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนาหลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ และ อาจารย์ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกันภัยกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีสถาบันอุดมศึกษา ร่วมลงนามทั้งหมด 11 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผลิตบัณฑิตเข้าสู่ธุรกิจประกันวินาศภัย และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยและประเทศชาติให้เติบโตต่อไป

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันวินาศภัยไปสู่สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นแหล่งต้นทางในการพัฒนาบุคลากรสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจ จึงได้หารือร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจประกันวินาศภัย จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกันภัย ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน  11 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประกันวินาศภัยให้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัยให้กับนิสิต นักศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการฝึกงาน โครงการศึกษาดูงาน โครงการสหกิจศึกษา เพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษาเกิดทางเลือกในการเข้าสู่ธุรกิจประกันวินาศภัย และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตต่อไป.

002
004
010
012
014

 

Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10906047
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11605
13637
35931
10812273
181403
600380
10906047