Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง ประจำปี 2560 "วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

001

             เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2560 ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2560 "วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นผู้กล่าวคำรายงาน มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากศาสตร์วิชาต่างๆ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน  

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กล่าวว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้สนับสนุนการทำงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิชาการ  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยมาโดยตลอด  เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  โดยการจัดเวทีเพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่เป็นขั้นตอนสำหรับการสร้างงานวิจัยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการได้มีการสนับสนุน

            คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการให้นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่หลากหลาย  ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรและนักวิจัย ในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น  ซึ่งนอกจากผู้วิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานแล้ว ยังมีความสำคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย สร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ

            ทั้งนี้ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2560 มีการนำเสนอผลงานวิจัย และสร้างสรรค์ทางการจัดการ ทั้งหมด 8 สาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง กลุ่มสาขาวิชาการตลาด กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี/การเงิน กลุ่มสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ/ การบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ  โดยมีผู้นำเสนอจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ กว่า 21 สถาบัน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ และมีบรรยายพิเศษ เรื่อง “The Future of Thailand : Challenges and Opportunities” โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

006
007
008
009
002
003
004
005
010
011
012

 

Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10623157
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1257
13604
14861
10531932
498893
180916
10623157