Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

อาจารย์คณะสถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลวิจัยดีเด่น จากเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560

01

          เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต  อาจารย์ชาวดี ง่วนสน อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์  อาจารย์คัมภีร์ คล้ามนฤมล และ อาจารย์สุภาวดี จริงจิตร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 (RSU National and International Research Conference in International Creative Arts Exhibition 2017) โดยได้ร่วมส่งผลงานบทความงานวิจัย การศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์โดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาลนครตรัง ภายใต้ผลงานชื่อ “Connecting our past through prestigious culture in Trang Municipal Food Market” จนได้รับรางวัลผลงานดีเด่น

           อาจารย์ชาวดีเผยว่า ผลงานวิจัยชื่อ “Connecting our past through prestigious culture in Trang Municipal Food Market” นี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยโครงการพระยารัษฎานุประดิษฐ์โมเดล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่เกิดจากความร่วมมือของอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยรอบตลาดสดเทศบาลนครตรัง จึงมีแนวคิดในการเข้าไปสำรวจสภาพปัญหาและสาเหตุของการเสื่อมสภาพของตลาดสดเทศบาลนครตรัง ที่อาจส่งผลต่อศักยภาพการขยายตัวในอนาคต โดยการเริ่มเข้าไปแฝงตัวเพื่อศึกษาพื้นที่ จนพบว่าตลาดสดเทศบาลนครตรัง มีปัญหาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบระบายอากาศ การจัดการปัญหาขยะ ระบบแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ รวมถึงการจัดการพื้นที่ภายในอาคารสำหรับผู้ค้าและนักท่องเที่ยว รวมถึงได้มีการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมในเมืองทับเที่ยง โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ และแก้ปัญหาในผลงานวิจัย

           อาจารย์ชาวดี กล่าวต่อว่า จากประเด็นปัญหาที่เกิดจากการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ได้ “ผลงานการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์โดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาลนครตรัง” ที่มุ่งเน้นการช่วยฟื้นฟูตลาดให้กลับมาเป็นศูนย์รวมของการค้าขายอีกครั้ง รวมถึงการมุ่งหวังที่จะปรับปรุงให้ตัวตลาดกลายเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ที่แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่นของจังหวัดตรัง แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จากเจ้าถิ่นเอง ทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับกิจกรรมของคนในเมือง นักท่องเที่ยวต่างถิ่นและต่างชาติ ทั้งนี้ การมุ่งหวังที่จะพัฒนาตลาดสดเทศบาลนครตรังจะได้รับการพัฒนา คงต้องพึ่งความร่วมมือจากทั้งประชาชนคนตรัง ภาคเอกชน และตัวท้องถิ่นเองด้วย

02
003
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10905947
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11505
13637
35831
10812273
181303
600380
10905947