Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมAdvanced Excel 2010 ForPivot table and Pivot chart ให้พนักงาน บ.ไทยกอง

005

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง งานบริการการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการอบรม Advanced Excel 2010 ForPivot table and Pivot chart ให้ความรู้แก่ พนักงานและเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไทยกอง จำกัด จำนวน 45 คน โดยมี อาจารย์สิริพรรณ แซ่ติ่ม และอาจารย์ศุภโชค สุขเกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

          โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมแผ่นตารางทำการ หรือ Spreadsheet ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง ในการคำนวณ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ จัดเป็นโปรแกรมเบื้องต้นที่ผู้ทำงานในภาคธุรกิจต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้งานในระดับหนึ่ง โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจใช้งานจำกัดเฉพาะฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเท่านั้น กรณีที่ต้องการสร้างรายงานและกราฟเชิงวิเคราะห์จากข้อมูลประเภทต่างๆ นั้น การใช้ Pivot Table และ Pivot Chart นับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก โครงการอบรมการใช้ Pivot Table และ Pivot Chart ในโปรแกรม Microsoft Excel จึงมุ่งเน้นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพี่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว และสรุปผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนภาพ โดยออกแบบให้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel ในระดับต้น และคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลในหน่วยงานของตนเองต่อไป.

001
002
003
004

 

Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10623153
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1253
13604
14857
10531932
498889
180916
10623153