Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ระเบียบงานบริหารงานบุคคล

คำสั่งบันทึกข้อตกลงต่างๆ
 
  MOU
    computericons01บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการพัฒนาการศึกษาแพทย์แนวปฏิรูป ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    computericons01 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง
    computericons01 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU) ระหว่าง ศาลจังหวัดตรัง กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
    computericons01 บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง เทศบาลนครตรัง กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
    computericons01 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรประกันภัย ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 5 แห่ง
    computericons01 บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษา รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
      บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการจัดการแสดงระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กับ บริษัทเดอะ พิกเซล วัน โพรดักชั่น จำกัด
     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการหน่วยงาน การส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า (OTOP) สี่มุมเมือง จังหวัดตรัง ณ ร้าน OTOP เมืองตรัง สาขา 1 (นาท่ามใต้)
     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs Clinic
     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
 
คำสั่งแต่งตั้งตั้งต่างๆ
 
    computericons01คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
computericons01คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    computericons01ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
computericons01ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ
    computericons01ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
    computericons01ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
computericons01รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
    computericons01รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
computericons01รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
    computericons01รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฯ
    computericons01รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารส่งหน่วยงาน
    computericons01หัวหน้างานในฝ่ายอาคารสถานที่
    computericons01หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ
computericons01หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
    computericons01หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
computericons01หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี (1)
    computericons01หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
computericons01หัวหน้าสาขาวิชาภาษา
    computericons01หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
computericons01หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตฯ
 
คำสั่งมอบหมาย และคำสั่งมอบอำนาจต่าง ๆ
 
    computericons01คำสั่งมอบหมาย มอบอำนาจรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง (ค.0954_2558)
    computericons01คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (ค.1389_2555)
    computericons01มอบหมายให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง (ค. 80069_2558)
    computericons01มอบอำนาจการแจ้งความร้องทุกข์ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในมหาวิทยาลัย (ค.0292_2547)
    computericons01มอบอำนาจการทำลายหนังสือราชการ (ค.1134_2538)
    computericons01มอบอำนาจการบริหารเกี่ยวกับการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนอกส์ (ค.0210_2558)
    computericons01 มอบอำนาจคณบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ค. 0995_2555)
    computericons01 มอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ (ค.1345_2558)
    computericons01 มอบอำนาจให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ค.80087_2558)
    computericons01 มอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายในสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง มอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายในสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
    computericons01 มอบอำนาจให้คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ค.1272_2552)
    computericons01 มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ค.0955_2558)
    computericons01 มอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายในสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
 
ตัวอย่างหนังสือราชการ
 
     แบบคำสั่ง
     แบบข้อบังคับ
     แบบข่าว
     แบบแถลงการณ์
     แบบประกาศ
     แบบระเบียบ
     แบบรายงานการประชุม
     แบบหนังสือประทับตรา
     แบบหนังสือภายนอก
     แบบหนังสือภายใน
     แบบหนังสือรับรอง
     แบบคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ
     แบบคำสั่ง (วิทยาเขตตรัง)
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
10567670
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3752
6608
35738
10407423
443406
180916
10567670