ข่าวประกาศย้อนหลัง

ยกเลิกประกาศเชิญชวน -(18 มค.61)
รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.อาจารย์ทางด้านการตลาด -(17 มค.61)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -(17 มค.61)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นลูกจ้างโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ต.นักวิชาการศึกษา -(16 มค.61)
รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 1 อัตรา -(15 มค.61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -(15 มค.61)
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.อาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจ วุฒิป.โท  1 อัตรา -(12 มค.61)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.นักวิชาการศึกษา  1 อัตรา -(4 มค.61)
รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และสอบสอนตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการตลาด -(29 ธค.60)
รายชื่่อผุ้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า -(29 ธค.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -(28 ธค.60)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ อ.ทางด้านรัฐประศานศาสตร์ -(28 ธค.60)
รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -(28 ธค.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา     -(28 ธค.60)
รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะฯ ต.คนงาน -(28 ธค.60)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.วิศวกรไฟฟ้า -(27 ธค.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(27 ธค.60)
ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการเช่าร้านขายอาหาร ณ โรงอาหาร -(26 ธค.60)
รายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ลูกจ้างโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาเขตตรัง -(25 ธค.60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ต.วิศวกรไฟฟ้า -(22 ธค.60)
ประกาศ รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ต.คนงาน (โครงการคัดแยกขยะ) -(22 ธค.60)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน งานก่อสร้างทางเดินเท้าหลังคาคลุมฯ -(22 ธค.60)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายละเอียด -(22 ธค.60)
ประกาศการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการ โควตา ม.อ. ตรัง ปี 2561 -(21 ธค.60)
ประกาศการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง  ปี 2561 -(21 ธค.60)
ประกาศการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการ เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ปี 2561 -(21 ธค.60)
ประกาศการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปี 2561 -(21 ธค.60)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา -(21 ธค.60)
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเช่าร้านอาหาร -(19 ธค.60)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างป้อมยามกับอาคารเรียนรวม 1 -(19 ธค.60)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด -(15 ธค.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา       -(14 ธค.60)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนน -(12 ธค.60)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนรวม 1 ห้อง L1212 -(8 ธค.60)
รับสมัครสอบคัดเลือก จ้างเป็นลูกจ้างโครงการ MBA . ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา -(8 ธค.60)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างป้อมยามกับอาคารเรียนรวม 1 -(8 ธค.60)
ขยายเวลาการรับสมัคร พนักงานเงินรายได้ ต.วิศวกรไฟฟ้า  1 อัตรา -(8 ธค.60)
ขยายเวลาการรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ  ในมหาวิทยาลัย  จำนวน 2 อัตรา -(8 ธค.60)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยายวิทยาเขตตรัง -(7 ธค.60)
ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบบาดาลหลังอาคารโรงจอดรถ วิทยาเขตตรัง -(6 ธค.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา       -(6 ธค.60)
ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการเช่าร้านขายอาหาร ณ โรงอาหาร -(6 ธค.60)
ประกวดราคาซื้อหลอดไฟแอลอีดีและโคมไฟฟ้าแอลอีดีพร้อมติดตั้ง -(1 ธค.60)
ประกาศ รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.นักวิชาการศึกษา -(1 ธค.60)
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนน -(29 พย.60)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ ๔/๒๕๖๑ -(27 พย.60)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ วิทยาเขตตรัง -(27 พย.60)
ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ และแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ -(27 พย.60)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการศึกษา -(24 พย.60)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ -(21 พย.60)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟแอลอีดีและโคมไฟฟ้าแอลอีดีพร้อมติดตั้ง -(21 พย.60)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 2/2561 -(20 พย.60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 -(20 พย.60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 -(17 พย.60)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายและห้องประชุม 1 ระบบ -(14 พย.60)
ประกาศ  ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา -(14 พย.60)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.นักวิชาการศึกษา -(14 พย.60)
ประกาศ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ต.อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา -(13 พย.60)
ประกาศ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ต.อาจารย์ทางด้านการตลาด จำนวน 1 อัตรา -(13 พย.60)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.วิศวกรไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา -(9 พย.60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค่าครุภัณฑ์) -(8 พย.60)
ประกาศ รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต.นักวิชาการศึกษา และต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -(6 พย.60)
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลจ้างเป็นพนักงานเงินมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจ 1 อัตรา -(4 พย.60)
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.อาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจ 1 อัตรา -(4 พย.60)
ประกาศรายชื่่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.อาจารย์ทางด้านการตลาด -(2 พย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   -(1 พย.60)
ประกาศเปลี่ยนแปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 -(1 พย.60)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา   -(30 ตค.60)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านการตลาด -(25 ตค.60)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ -(17 ตค.60)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายและกล้องวงจรปิดอาคารศูนย์ประชุมฯ -(12 ตค.60)
ขอให้บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ติดต่อรับปริญญาบัตร -(10 ตค.60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา -(10 ตค.60)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา -(10 ตค.60)
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.อาจารย์ทางด้านสังคมศาสตร์ -(6 ตค.60)
ขยายเวลาการรับสมัครสอบค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.วิศวกรไฟฟ้า 1 อ้ตรา -(5 ตค.60)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายและกล้องวงจรปิดฯ -(29 กย.60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑: ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   -(29 กย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -(28 กย.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(27 กย.60)
รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ต.คนสวน -(27 กย.60)
รายชื่่อผู้ผ่านการค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.ช่างเทคนิค -(27 กย.60)
ประกาศรายชื่อ่ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ ต.ช่างเทคนิค -(26 กย.60)
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือก จ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ -(26 กย.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(21 กย.60)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการภูมิทัศน์ (4 อัตรา) -(19 กย.60)
เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน รหัส 57-59 -(19 กย.60)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอน ต.อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา -(15 กย.60)
ประกาศ รายชื่่อผู้มีมีิสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา -(15 กย.60)
ประกาศ รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน ต.อาจารย์ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ -(15 กย.60)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร -(14 กย.60)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานเงินรายได้ -(13 กย.60)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.ช่างเทคนิค วุฒิปวส. 1 อัตรา -(13 กย.60)
ประกาศ กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 -(12 กย.60)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ วุฒิป.ตรี 3 อัตรา -(8 กย.60)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร -(5 กย.60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา -(4 กย.60)
ราคากลางงานจ้างเหมาตัดหญ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง       -(4 กย.60)
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(4 กย.60)
ราคากลางงานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนรวม 1 วิทยาเขตตรัง -(30 สค.60)
ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง   -(30 สค.60)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(30 สค.60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ -(28 สค.60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ -(24 สค.60)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ต.นักวิชาการอุดมศึกษา -(24 สค.60)
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครสอบค้ดเลือกพนักงานเงินรายได้ต.วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา -(24 สค.60)
ขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  5 อัตรา -(11 สค.60)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  เลขที่ 7/2560 -(11 สค.60)
ราคากลาง รายการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที่ 7/2560 -(11 สค.60)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 6/2560 -(11 สค.60)
ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาภูมิทัศน์  จำนวน 3 อัตรา -(8 สค.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(8 สค.60)
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 11 อัตรา -(7 สค.60)
ราคากลางงานจ้างเหมา TEST RUN ระบบ CHILLER อาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม (อาคารศูนย์ประชุมเฉลิมประเกียรติ 7 รอบ พ -(7 สค.60)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต.นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา -(4 สค.60)
ประกาศ รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการคอมฯ พนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา -(4 สค.60)
ประกาศรับสมัครต.อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา -(4 สค.60)
ราคากลาง รายการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที่ 6/2560 -(3 สค.60)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  เลขที่ 6/2560 -(3 สค.60)
ราคากลางจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง -(31 กค.60)
ประกาศขยายเวลาการรับตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการตลาด  1 อัตรา -(25 กค.60)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา -(25 กค.60)
กำหนดรหัสนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 -(20 กค.60)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการโควตา ม.อ.ตรัง, สถาภูมิ, ต้นศิลป์ ปี 2560 (รอบพิเศษ) -(20 กค.60)
รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา -(18 กค.60)
รับสมัครต.อาจารย์ ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา -(18 กค.60)
ตารางเรียน ตารางสอน โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 -(18 กค.60)
รายละเอียดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 -(18 กค.60)
ประกาศรับสมัคร ต.อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา -(18 กค.60)
รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ โครงการ โควตา ม.อ.ตรัง, สถาภูมิ, ต้นศิลป์ฯ (รอบพิเศษ) ปี 2560   -(17 กค.60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการโควตา ม.อ.ตรัง, สถาภูมิ, ต้นศิลป์ ปีการศึกษา 2560 (รอบพิเศษ) -(14 กค.60)
ราคากลาง รายการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที่ 5/2560 -(5 กค.60)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  เลขที่ 5/2560 -(5 กค.60)
กำหนดรหัสนักศึกษาใหม่ (ช่วงที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 -(30 มิย.60)
ประกาศรับสมัครโครงการ โควตา ม.อ. ตรัง ปี 2560 (รอบพิเศษ) -(28 มิย.60)
ประกาศรับสมัครโครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง  ปี 2560 (รอบพิเศษ) -(28 มิย.60)
ประกาศรับสมัครโครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปี 2560  (รอบพิเศษ) -(28 มิย.60)
ขอเลื่อนการสอบตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์) -(27 มิย.60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์)   -(14 มิย.60)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ วุฒิปริญญาตรี  3 อัตรา -(14 มิย.60)
PSU, Trang is recruiting an English teaching staff -(13 มิย.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(12 มิย.60)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งคนสวน 3 อัตรา -(6 มิย.60)
ราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารยิมเนเซี่ยม จำนวน 1 งาน -(26 พค.60)
ประกาศ รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ พัฒนาภูมิทัศน์  ต.คนสวน -(25 พค.60)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต.นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา -(23 พค.60)
ราคากลางงานปรับปรุงท่อทางดูดปั๊มน้ำดี อาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา -(23 พค.60)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ปี 2560 -(18 พค.60)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) -(18 พค.60)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปี 2560 (รอบ 2) -(18 พค.60)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ โควตา ม.อ.ตรัง ปี 2560 (รอบ 2) -(18 พค.60)
ขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการตลาด จำนวน 1 อัตรา -(16 พค.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(8 พค.60)
เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษ (คณะรับเอง) ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) -(5 พค.60)
การเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 -(4 พค.60)
กำหนดรหัสนักศึกษาใหม่ (ช่วงที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 -(4 พค.60)
ขยายเวลาการรับสมัครอาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา -(3 พค.60)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ พัฒนาภูมิทัศน์ ต.คนสวน -(18 เม.ษ.60)
ราคากลาง รายการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที่ 4/2560 -(18 เม.ษ.60)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 4/2560 -(18 เม.ษ.60)
ราคากลางงานปรับปรุงระบบบาดาลหลังอาคารโรงจอดรถ วิทยาเขตตรัง -(11 เม.ษ.60)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบาดาลหลังอาคารโรงจอดรถ วิทยาเขตตรัง -(11 เม.ษ.60)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 3/2560 -(31 มีค.60)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 3/2560 -(30 มีค.60)
กำหนดการจองหอพักนักศึกษาของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 -(29 มีค.60)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง ปี 2560 (รอบ 2) -(27 มีค.60)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการ โควตา ม.อ.ตรัง ปี 2560 (รอบ 2) -(27 มีค.60)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการสถาภูมิ (STABHUMI) ปี 2560 (รอบ 2) -(27 มีค.60)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ปี 2560 -(27 มีค.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(23 มีค.60)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการ เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ปี 2560 -(14 มีค.60)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปี 2560 (รอบ 2) -(14 มีค.60)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก โครงการ โควตา ม.อ. ตรัง ปี 2560 (รอบ 2) -(14 มีค.60)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ปี 2560 (รอบ 2) -(14 มีค.60)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง -(13 มีค.60)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง -(1 มีค.60)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.อาจารย์ทางด้านการตลาด 1 อัตรา -(23 กพ.60)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 รายการ -(21 กพ.60)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง -(3 กพ.60)
ราคากลางงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารกีฬาในร่ม -(1 กพ.60)
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม -(1 กพ.60)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง -(25 มค.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(23 มค.60)
ขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 2  อัตรา -(19 มค.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างโครงการห้องติวหนังสืออลูมิเนียมหอพักนักศึกษาศรีตรัง 3 -(19 มค.60)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง -(13 มค.60)
ประกาศรับสมัครโครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง  ปี 2560 (รอบ 2) -(11 มค.60)
ประกาศรับสมัครโครงการ เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ปีการศึกษา 2560 -(11 มค.60)
ประกาศรับสมัครโครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปี 2560  (รอบ 2) -(11 มค.60)
ประกาศรับสมัครโครงการ โควตา ม.อ. ตรัง ปี 2560 (รอบ 2) -(11 มค.60)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2560 -(10 มค.60)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปีการศึกษา 2560 -(10 มค.60)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ โควตา ม.อ.ตรัง ปีการศึกษา 2560 -(10 มค.60)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(6 มค.60)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน -(6 มค.60)
เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 -(6 มค.60)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 รายการ -(30 ธค.59)
ประกาศสอบราคาโครงการห้องติวหนังสืออลูมิเนียมหอพักนักศึกษาศรีตรัง 3 จำนวน  1  งาน -(22 ธค.59)
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสำรองไฟฟ้าห้องปฏิบัติการ -(19 ธค.59)
ขอเชิญร่วมโครงการแข่งขัน Folk  Song   -(15 ธค.59)
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ -(14 ธค.59)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ เลขที่อัตรา 0124 -(30 พย.59)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โควตา ม.อ.ตรัง ปีการศึกษา 2560 -(22 พย.59)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สถาภูมิ (STABHUMI) ปีการศึกษา 2560 -(22 พย.59)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2560 -(22 พย.59)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(21 พย.59)
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายสารสนเทศฯ -(17 พย.59)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน -(15 พย.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการ โควตา ม.อ. ตรัง ปีการศึกษา 2560 -(3 พย.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปีการศึกษา 2560 -(3 พย.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2560 -(3 พย.59)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  เลขที่ 1/2560 -(1 พย.59)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างอาคารกิจกรรมนักศึกษากับโรงอาหาร และปรับปรุงทางเดินเท้าหลังคาคลุมระห -(28 ตค.59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ -(20 ตค.59)
ด่วน ประกาศถึงบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร -(11 ตค.59)
ขยายเวลาการรับอาจารย์ทางด้านบัญชี วุฒิป.เอก  จำนวน  1 อัตรา -(10 ตค.59)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(30 กย.59)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน -(23 กย.59)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(22 กย.59)
ประกาศรับสมัตรสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ -(21 กย.59)
ประกาศ  ถึงบัณฑิต -(20 กย.59)
กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต รับชุดครุย ฝึกซ้อม ถ่ายรูปหมู่ที่วิทยาเขตตรัง -(19 กย.59)
สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(9 กย.59)
เบิกค่าเล่าเรียนการศึกษา -(9 กย.59)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตในการรายงานตัวฝึกซ้อมที่วิทยาเขตตรัง -(8 กย.59)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -(6 กย.59)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(25 สค.59)
PSU, Trang is recruiting an English teaching staff -(22 สค.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม -(22 สค.59)
กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและการฝึกซ้อมย่อย ประจำปีการศึกษา 2558 -(15 สค.59)
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(11 สค.59)
ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง  ปี 2560 -(4 สค.59)
ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ โควตา ม.อ. ตรัง ปี 2560 -(4 สค.59)
ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปี 2560 -(4 สค.59)
ประกาศรายชื่่อผู้ผานการค้ดเลือกต.อาจารย์ ทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว -(26 กค.59)
รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร -(26 กค.59)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(22 กค.59)
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายสารสนเทศฯ -(11 กค.59)
กำหนดรหัสนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559 -(8 กค.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการโควตา ม.อ.ตรัง, สถาภูมิ (รอบ 3) และ เส้นทางอาชีวะฯ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2559 -(7 กค.59)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว -(5 กค.59)
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 -(5 กค.59)
กำหนดรหัสนักศึกษาใหม่ (ช่วงที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2559 -(29 มิย.59)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(29 มิย.59)
รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ โครงการ โควตา ม.อ.ตรัง, สถาภูมิ, ต้นศิลป์ฯ (รอบ 3), เส้นทางอาชีวศึกษาฯ (รอบ 2) ปี 2559   -(21 มิย.59)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  เลขที่ 6/2559 -(15 มิย.59)
ประกาศ รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ -(14 มิย.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ -(14 มิย.59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการพิเศษ (โควตา มอ.ตรัง,สถาภูมิ,ต้นศิลป์,เส้นทางอาชีวฯ) -(9 มิย.59)
ประกาศ ขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.อาจารย์ทางด้านการจัดการท่องเที่ยว จำนวน  1 อัตรา -(7 มิย.59)
ประกาศ รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักประชาสัมพันธ์ -(31 พค.59)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  เลขที่ 5/2559 -(25 พค.59)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(19 พค.59)
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง  ปี 2559 (รอบ 3) -(17 พค.59)
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ โควตา ม.อ. ตรัง ปีการศึกษา 2559 (รอบ 3) -(17 พค.59)
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปี 2559 (รอบ 3) -(17 พค.59)
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ปี 2559 (รอบ 2) -(17 พค.59)
รับสม้ครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านการบัญชี จำนวน 1 อัตรา -(17 พค.59)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการค้ดเลือกต.นักวิชาการอุดมศึกษา   -(17 พค.59)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา -(17 พค.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ปี 2559 (รอบ 2) -(16 พค.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปี 2559 (รอบ 2) -(16 พค.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตา ม.อ.ตรัง ปี 2559 (รอบ 2) -(16 พค.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ปี 2559 -(16 พค.59)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(13 พค.59)
รายชื่อนักศึกษาใหม่ ที่ต้องจ่ายส่วนต่างค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2559 -(12 พค.59)
กำหนดรหัสนักศึกษาใหม่ (ช่วงที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 -(11 พค.59)
ประกาศ รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.นักประชาสัมพันธ์ -(4 พค.59)
ขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ -(3 พค.59)
ประกาศการเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 -(27 เม.ษ.59)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่่อจ้างเป็นลุกจ้างโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -(22 เม.ษ.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา) -(22 เม.ษ.59)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ วุฒิปริญญาเอก ต.อาจารย์ทางด้านการจัดการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา -(19 เม.ษ.59)
ยกเลิกประกาศสอบราคา -(12 เม.ษ.59)
รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ โครงการ เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2559 -(8 เม.ษ.59)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค้ดเลือกบุคคล ต.นักวิชาการอุดมศึกษา -(31 มีค.59)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 4/2559 -(31 มีค.59)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.นักประชาสัมพันธ์ -(31 มีค.59)
รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.อาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ -(31 มีค.59)
รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ โครงการ โควตา ม.อ.ตรัง  ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) -(30 มีค.59)
รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ โครงการ สถาภูมิ ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) -(30 มีค.59)
รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) -(30 มีค.59)
ประกาศ รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฯ ต.นักวิชาการศึกษา -(28 มีค.59)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 3/2559 -(22 มีค.59)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ๑ อัตรา สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ -(21 มีค.59)
ประกาศ รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอน ต.อาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อ้ตรา -(17 มีค.59)
รายชื่อสอบคัดเลือก โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) -(16 มีค.59)
รายชื่อสอบคัดเลือก โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) -(16 มีค.59)
รายชื่อสอบคัดเลือก โครงการ โควตา ม.อ. ตรัง ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) -(16 มีค.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานราชการ ฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ -(16 มีค.59)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 2/2559 -(15 มีค.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ปีการศึกษา 2559 -(7 มีค.59)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -(2 มีค.59)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการอุดมศึกษา -(1 มีค.59)
ประกาศ รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ต.นักวิชาการศึกษา -(29 กพ.59)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน  1 อัตรา -(28 กพ.59)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -(19 กพ.59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ -(19 กพ.59)
ส่งปริญญาบัตรให้บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 -(27 มค.59)
ขออภัย ในความไม่สะดวก ในการติดต่อรับสม้ครงาน กับ ม.อ.ตรัง -(26 มค.59)
ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ โควตา ม.อ. ตรัง ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) -(22 มค.59)
ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) -(22 มค.59)
ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง  ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) -(22 มค.59)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบหอถังสูงและถังเก็บน้ำประปาวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 ระบบ -(18 มค.59)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาเขตตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง -(15 มค.59)
รับสมัคร ลูกจ้างโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา -(14 มค.59)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ๑ อัตรา สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ -(12 มค.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตา ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2559 -(11 มค.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2559 -(11 มค.59)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปีการศึกษา 2559 -(11 มค.59)
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบหอถังสูงและถังเก็บน้ำประปาวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 ระบบ -(7 มค.59)
ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างงานระบบหอถังสูงและถังเก็บน้ำประปาวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 ระบบ   -(7 มค.59)
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาเขตตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   -(4 มค.59)
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาเขตตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง -(4 มค.59)
ประกาศ รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.นักวิชาการศึกษา(ประจำศูนย์กีฬา) -(30 ธค.58)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบหอถังสูงและถังเก็บน้ำประปาวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง -(25 ธค.58)
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ (ประจำศูนย์กีฬา) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา -(16 ธค.58)
ประกาศรายชื่่อผุ้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งคนสวน -(11 ธค.58)
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ -(11 ธค.58)
ประกาศ รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือก.คนงานประจำศูนย์กีฬา -(9 ธค.58)
ขอให้บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ติดต่อรับปริญญาบัตร -(3 ธค.58)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.คนสวน -(1 ธค.58)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างานระบบหอถังสูงและถังเก็บน้ำประปาวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 ระบบ -(30 พย.58)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านประกันภัย -(30 พย.58)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ พนักงานเงินรายได้ ประจำศูนย์กีฬา -(30 พย.58)
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.นักวิชาการเงินและบัญชี -(26 พย.58)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปีการศึกษา 2559 -(25 พย.58)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอน ต.อาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์   -(25 พย.58)
PSU, Trang is recruiting an English teaching staff -(24 พย.58)
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบหอถังสูงและถังเก็บน้ำประปาวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 ระบบ -(23 พย.58)
ราคากลาง รายการงานจ้างก่อสร้างงานระบบหอถังสูงและถังเก็บน้ำประปาวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 ระบบ -(23 พย.58)
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบหอถังสูงและถังเก็บน้ำประปาวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 ระบบ -(23 พย.58)
บัณฑิตตรวจสอบลำดับที่เข้ารับและการตั้งแถวที่ศูนย์ประชุมฯ ล่วงหน้า -(20 พย.58)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี -(20 พย.58)
การตั้งแถวของบัณฑิตที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ -(20 พย.58)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง  ปีการศึกษา 2559 -(18 พย.58)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตา ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2559 -(14 พย.58)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(13 พย.58)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(12 พย.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2559 -(10 พย.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการ โควตา ม.อ. ตรัง ปีการศึกษา 2559 -(10 พย.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปีการศึกษา 2559 -(10 พย.58)
ประกาศ ถึงบัณฑิตวิทยาเขตตรัง(ที่พัก) -(6 พย.58)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค้ดเลือกต.นักวิชาการเงินและบัญชี -(5 พย.58)
ประกาศ ถึงบัณฑิตวิทยาเขตตรัง -(4 พย.58)
แบบฟอร์มการเลือกประเทศ สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ -(3 พย.58)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประจำศูนย์กีฬา จำนวน 2 อัตรา -(27 ตค.58)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 1/2559 -(20 ตค.58)
ขอให้บัณฑิตใหม่เข้าตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตร -(19 ตค.58)
คู่มือการใช้งานระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ -(15 ตค.58)
สอบราคาเช่าพัสดุ เลขที่ 1/2559 -(13 ตค.58)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งคนสวนจำนวน  1 อัตรา -(13 ตค.58)
ขยายเวลาการับสมัครพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านประกันภัย จำนวน  1 อัตรา -(13 ตค.58)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.อาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา -(13 ตค.58)
ด่วน!! ม.อ.ตรัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2559 -(12 ตค.58)
ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน  1 อัตรา -(12 ตค.58)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(24 กย.58)
ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง  ปีการศึกษา 2559 -(22 กย.58)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(22 กย.58)
ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ปีการศึกษา 2559 -(21 กย.58)
ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปีการศึกษา 2559 -(21 กย.58)
ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ โควตา ม.อ. ตรัง ปีการศึกษา 2559 -(21 กย.58)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(14 กย.58)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.พนักงานขับรถยนต์ -(13 กย.58)
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.อ.ตรัง ปี 2559 เปิดรับสมัคร 25 ก.ย. นี้ -(9 กย.58)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายวิจัยและวิชาการ เลขที่อัตรา ๐๐๗๘ -(9 กย.58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกบุคคล สังกัดฝ่ายวิจัยและวิชาการ เลขที่อัตรา ๐๐๗๘ -(2 กย.58)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 5/2558 -(26 สค.58)
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเช่าร้านค้า -(21 สค.58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกบุคคล สังกัดฝ่ายวิจัยและวิชาการ เลขที่อัตรา ๐๐๗๘ -(19 สค.58)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน เลขที่อัตรา ๐๐๗๙ -(13 สค.58)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มารายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 -(11 สค.58)
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนสวน  จำนวน 1 อัตรา -(10 สค.58)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(10 สค.58)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ -(4 สค.58)
ประกาศ รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ วุฒิป.เอก ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ -(4 สค.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน เลขที่อัตรา ๐๐๗๙ -(3 สค.58)
ประกาศ รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอน อ.รปศ. -(3 สค.58)
แนวปฏิบัติในการสอบสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายวิจัยและวิชาการ เลขที่ 0078 -(3 สค.58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายวิจัยและวิชาการ เลขที่อัตรา ๐๐๗๘ -(29 กค.58)
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา -(29 กค.58)
สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(29 กค.58)
รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร -(27 กค.58)
ร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร -(23 กค.58)
บาร์โค้ดไปรษณีย์  สำหรับการส่งหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาฉบับสภาอนุมัติ -(21 กค.58)
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นศ. ปี1 วันที่ 20-24 ก.ค. 2558 -(14 กค.58)
กำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการรอบสอง -(14 กค.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ โควตา ม.อ.ตรัง, สถาภูมิ และ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2558 (รอบ 3) -(10 กค.58)
รับสม้ครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน  1 อัตรา -(9 กค.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน เลขที่อัตรา ๐๐๗๙ -(7 กค.58)
ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ เลขที่อัตรา ๐๐๗๘ สังกัดฝ่ายวิจัยและวิชาการ -(6 กค.58)
รายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือกโครงการ โควตา ม.อ.ตรัง,สถาภูมิ และ ต้นศิลป์ฯ ปีการศึกษา 2558 (รอบ 3) -(3 กค.58)
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านศิลปะการแสดง -(30 มิย.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ โควตา ม.อ.ตรัง, สถาภูมิ และ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2558 (รอบ 3) -(30 มิย.58)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(26 มิย.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ -(25 มิย.58)
**การจองหอพักของนักศึกษาใหม่2558 (ครั้งที่ 3)** -(23 มิย.58)
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายวิจัยและวิชาการ ตำแหน่งเลขที่อัตรา ๐๐๗๘ -(19 มิย.58)
การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 -(19 มิย.58)
ระบบชำระเงิน โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 -(19 มิย.58)
กำหนดการ โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2558 -(19 มิย.58)
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 5/2558 -(17 มิย.58)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิผู้รับการสอบสัมภาษณ์ต.อาจารย์ทางด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ -(17 มิย.58)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 5/2558 -(16 มิย.58)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านบัญชี -(15 มิย.58)
ม.อ.ตรัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2558) -(15 มิย.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ปีการศึกษา 2558 -(12 มิย.58)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ๒ อัตรา -(11 มิย.58)
ประกาศรับสมัคร ต.อาจารย์ทางด้านการประกันภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง -(11 มิย.58)
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ Admissions ปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาเขตตรัง -(9 มิย.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ โควตา ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) -(5 มิย.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ สถาภูมิ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) -(5 มิย.58)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 5/2558 -(5 มิย.58)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านบ้ญชี -(5 มิย.58)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์สวิทซ์กระจายสัญญาณระบบโทรศัพท์ IP-PHONE 100/1000 POE 24 พอร์ต จำนวน 1 ระบบ -(28 พค.58)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการ ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2558 (รอบ 2) -(26 พค.58)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบท่อดักลมแบบ 2 วงจรน้ำยา ขนาดไม่ต่ำกว่า 300,000 บีทียู -(25 พค.58)
รายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ โครงการ เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ปีการศึกษา 2558 -(19 พค.58)
รายชื่อสอบสัมภาษณ์ โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2558 (รอบ 2) -(14 พค.58)
กำหนดรหัสนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา2558(รอบแรก) -(12 พค.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2558 -(8 พค.58)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการ โควตา ม.อ.ตรัง ปีการศึกษา 2558 (รอบ 2) -(1 พค.58)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ปีการศึกษา 2558 (รอบ 2) -(27 เม.ษ.58)
ผู้สมัครสอบ Toeic มาตรวจสอบรายชื่อและรับเอกสาร -(21 เม.ษ.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ โควตา ม.อ.ตรัง ปีการศึกษา 2558 (รอบ 2) -(20 เม.ษ.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2) -(10 เม.ษ.58)
การเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 -(1 เม.ษ.58)
รับสมัครสอบ TOEIC (24 มี.ค - 9 เม.ย. 58) -(30 มีค.58)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ เลขที่อัตรา ๐๑๒๓ -(2 มีค.58)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ -(2 มีค.58)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการ เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ประจำปี 2558 -(25 กพ.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้  เลขที่อัตรา ๐๑๒๔ -(20 กพ.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ เลขที่อัตรา ๐๑๒๓ -(20 กพ.58)
**การจองหอพักของนักเรียนโครงการสถาภูมิ/ต้นศิลป์/เรียนดี และโควต้าม.อ.ตรัง ที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว -(20 กพ.58)
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.บรรณารักษ์ -(17 กพ.58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.บรรณารักษ์ -(3 กพ.58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายอาคารและสถานที่ เลขที่อัตรา ๐๑๒๓ -(3 กพ.58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นพนักงานราชการสังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ เลขที่อัตรา ๐๑๒๔ -(3 กพ.58)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ 3/2558 -(30 มค.58)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เลขที่ 3/2558 -(30 มค.58)
รับสมัครนักศึกษาใหม่สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ โครงการต้นศิลป์ ศิลปะการแสดง  ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) -(28 มค.58)
รับสมัครนักศึกษาใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ  สถาภูมิ (STABHUMI) ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่2) -(28 มค.58)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(28 มค.58)
เปิดรับนักศึกษาใหม่โครงการ โควตา ม.อ. ตรัง  ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) -(28 มค.58)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนฯ ต.บรรณารักษ์ -(20 มค.58)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียนรวม 1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ -(19 มค.58)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ประจำปีการศึกษา 2558 -(14 มค.58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โครงการโควตา ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2558 -(14 มค.58)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 2/2558 -(12 มค.58)
รายชื่อผู้ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์โครงการสถาภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ม.ค.2558 เวลา 15.00 น.) -(7 มค.58)
รายชื่อผู้ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์โครงการโควตา ม.อ.ตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค.2558 เวลา 15.30 น.) -(6 มค.58)
ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ ใช้ประกอบการยืยยันสิทธิ์เข้าศึกษา -(26 ธค.57)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(26 ธค.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2558   -(25 ธค.57)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(24 ธค.57)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ  จำนวน ๒ อัตรา -(17 ธค.57)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม เลขที่อัตรา ๐๑๒๐ -(17 ธค.57)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(16 ธค.57)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 1/2558 -(12 ธค.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ สังกัดฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม เลขที่อัตรา ๐๑๒๐ -(11 ธค.57)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา -(9 ธค.57)
ประกาศ รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ -(8 ธค.57)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ เลขที่อัตรา ๐๑๒๔ -(4 ธค.57)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก จำนวน 6 อัตรา -(2 ธค.57)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตา ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2558 -(27 พย.57)
download แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ โครงการโควตา ม.อ.ตรัง และ ใบยืนยันการเลือกประเทศฯ -(27 พย.57)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ รปศ. -(25 พย.57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ เลขที่อัตรา ๐๑๒๓ -(24 พย.57)
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม เลขที่อัตรา ๐๑๒๐ -(24 พย.57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ เลขที่อัตรา ๐๑๒๒ -(24 พย.57)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการ สถาภูมิ ประจำปีการศึกษา 2558 -(19 พย.57)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.อาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา -(18 พย.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ เลขที่อัตรา ๐๑๒๔ -(18 พย.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม เลขที่อัตรา ๐๑๒๐ -(18 พย.57)
ผลการประกวดการแข่งขันวาดภาพคณะสถาปัตย์ฯ -(17 พย.57)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง -(17 พย.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2558 -(17 พย.57)
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย หอในกำกับ วิทยาเขตตรัง -(13 พย.57)
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป -(12 พย.57)
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป สังกัดฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม -(12 พย.57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายวิจัยและวิชาการ เลขที่อัตรา ๐๑๑๖ -(11 พย.57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน เลขที่อัตรา ๐๑๑๘ -(11 พย.57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายวิจัยและวิชาการ เลขที่อัตรา ๐๑๑๗ -(11 พย.57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม เลขที่อัตรา ๐๑๑๙ -(11 พย.57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน เลขที่อัตรา ๐๑๒๑ -(11 พย.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ประจำปีการศึกษา 2558 -(10 พย.57)
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย -(10 พย.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ และ สอบสัมภาษณ์ โครงการ ต้นศิลป์ ศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2558   -(10 พย.57)
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ เลขที่อัตรา ๐๑๒๓ -(7 พย.57)
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม เลขที่อัตรา ๐๑ -(7 พย.57)
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกบุพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ เลขที่อัตรา -(7 พย.57)
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน เลขที่อัตรา ๐๑๒๑ -(7 พย.57)
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน เลขที่อัตรา ๐๑๑๘ -(7 พย.57)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 วิทยาเขตตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ -(6 พย.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายวิจัยและวิชาการ เลขที่อัตรา ๐๑๑๖ -(5 พย.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายวิจัยและวิชาการ เลขที่อัตรา ๐๑๑๗ -(5 พย.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน เลขที่อัตรา ๐๑๑๘ -(5 พย.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม เลขที่อัตรา ๐๑๑๙ -(5 พย.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน เลขที่อัตรา ๐๑๒๑ -(5 พย.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ เลขที่อัตรา ๐๑๒๒ -(5 พย.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ เลขที่อัตรา ๐๑๒๓ -(5 พย.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ ฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ เลขที่อัตรา ๐๑๒๔ -(5 พย.57)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ เลขที่อัตรา ๐๑๒๔ -(5 พย.57)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  งานจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร -(31 ตค.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม เลขที่อัตรา ๐๑๒๐ -(31 ตค.57)
ประกาศรับสมัครสพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป สังกัดฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม เลขที่อัตรา ๐๑๒๐ -(31 ตค.57)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(31 ตค.57)
ร่างขอบเขตของงาน ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 วิทยาเขตตรัง -(28 ตค.57)
แบบฟอร์มยืนยันการเลือกประเทศสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โครงการนักเรียนเรียนดีึ 2558 -(27 ตค.57)
ยกเลิกประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ เลขที่อัตรา ๐๑๒๓ -(24 ตค.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เลขที่อัตรา 116 -(21 ตค.57)
คนรุ่นใหม่หัวใจ "โกะ" ตอนที่ 1 : หมากล้อมกับการต่อยอดทางความคิด -(21 ตค.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เลขที่อัตรา 118 -(21 ตค.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เลขที่อัตรา 121 -(21 ตค.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เลขที่อัตรา 122 -(21 ตค.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เลขที่อัตรา 117 -(20 ตค.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เลขที่อัตรา 120 -(16 ตค.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เลขที่อัตรา 119 -(16 ตค.57)
แข่งขันตอบคาถามทางบัญชีระดับอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2557  PSU Trang Accounting Challenge 2014 -(16 ตค.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นพนักงานราชการ อัตรา ๐๑๒๔ -(15 ตค.57)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(13 ตค.57)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร ณ -(13 ตค.57)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร -(8 ตค.57)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Update ประเด็นสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) -(8 ตค.57)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม กลยุทธ์การวางแผนภาษีอากร สำหรับวิชาชีพนักบัญชี -(8 ตค.57)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(8 ตค.57)
ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง -(7 ตค.57)
ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(7 ตค.57)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(1 ตค.57)
แนวปฏิบัติในการสอบสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ -(1 ตค.57)
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เลขที่อัตรา ๐๑๑๖ เลขประจำตัวผู้สมัคร ๒๕๐ -(30 กย.57)
ประกาศขอขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรร การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเป็นพนักงานราชการ อัตรา ๐๑๒๔ -(25 กย.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นพนักงานราชการ อัตรา ๐๑๑๖ -(25 กย.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นพนักงานราชการ อัตรา ๐๑๑๗ -(25 กย.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นพนักงานราชการ อัตรา ๐๑๑๘ -(25 กย.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นพนักงานราชการ อัตรา ๐๑๑๙ -(25 กย.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นพนักงานราชการ อัตรา ๐๑๒๐ -(25 กย.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นพนักงานราชการ อัตรา ๐๑๒๒ -(25 กย.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นพนักงานราชการ อัตรา ๐๑๒๑ -(25 กย.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นพนักงานราชการ อัตรา ๐๑๒๓ -(25 กย.57)
สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า -(17 กย.57)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครต.อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ -(16 กย.57)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครต.อาจารย์ทางด้านบัญชี -(16 กย.57)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 9 อัตรา -(9 กย.57)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ประจำปีการศึกษา 2558 -(8 กย.57)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ โครงการ ต้นศิลป์ ศิลปะการแสดง  ประจำปีการศึกษา 2558   -(8 กย.57)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการโครงการโควตา ม.อ. ตรัง ประจำปี 2558 -(8 กย.57)
ขอให้บัณฑิตทุกคนตอบแบบประเมินหลักสูตรคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ -(27 สค.57)
ประกาศ รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านท่องเที่ยว -(15 สค.57)
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร -(14 สค.57)
** การแต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร ** -(14 สค.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร -(5 สค.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ ทางด้านการท่องเที่ยว -(30 กค.57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านพลศึกษา -(23 กค.57)
รับสมัครสอบค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต.อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา -(23 กค.57)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.อาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา -(22 กค.57)
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ การชำระเงินค่าปรับพื้นฐาน -(22 กค.57)
ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ -(22 กค.57)
รับสมัครผู้ประกอบการเช่าร้านขายอาหาร -(21 กค.57)
สอบราคาจ้างโครงการระบบถังน้ำสำรอง อาคารหอพักนักศึกษาศรีตรัง 1 -(16 กค.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอน ตำแหน่งอาจารย์พลศึกษา -(16 กค.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ต.อาจารย์ทางด้านพลศึกษา -(1 กค.57)
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา -(30 มิย.57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.นักวิชาการอุดมศึกษา -(30 มิย.57)
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 -(26 มิย.57)
ประกาศ(รวม) อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 -(26 มิย.57)
นักศึกษาใหม่อย่าลืมเข้ากรอกสน.1-2 ระบบข้อมูลนักศึกษาผ่านเว็บ -(24 มิย.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการอุดมศึกษา -(24 มิย.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ โครงการต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดงประจำปีการศึกษา 2557 (รอ -(20 มิย.57)
ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1) -(20 มิย.57)
ประกาศอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2556 -(20 มิย.57)
รายชื่อนักศึกษาใหม่สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ยังไม่ส่งใบยืนยันเลือกประเทศ -(19 มิย.57)
ประกวดราคาเช่าพัสดุ เลขที่ 1/2557 -(18 มิย.57)
การเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 -(13 มิย.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา -(13 มิย.57)
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร -(11 มิย.57)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการยุวชนคอมพิวเตอร์ (Cyber Teen) -(9 มิย.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการสถาภูมิ (STABHUMI) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) -(5 มิย.57)
* การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5  ประจำปีการศึกษา 2557* -(4 มิย.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร -(2 มิย.57)
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 -(29 พค.57)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ ต้นศิลป์ ศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2557 (รอบที่2) -(29 พค.57)
บาร์โค้ดส่งหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์ -(29 พค.57)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.อาจารย์ทางด้านพละศึกษา จำนวน 1 อัตรา -(27 พค.57)
ด่วน!! แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์โครงการต้นศิลป์ ศิลปะการแสดง เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 -(23 พค.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โครงการโควตา ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) -(22 พค.57)
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย -(21 พค.57)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา -(21 พค.57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการสถาภูมิ (รอบที่ 2) -(19 พค.57)
แจ้งสถานะการส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์โครงการโควตา มอ.ตรัง รอบที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค.57) -(16 พค.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะและสอบสัมภาษณ์โครงการต้นศิลป์ศิลปะการแสดงประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) -(14 พค.57)
รับสมัครผู้ประกอบการเช่าร้านขายอาหาร -(7 พค.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) -(1 พค.57)
ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครโครงการต้นศิลป์ รอบที่ 2 -(29 เม.ษ.57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา ม.อ.ตรัง  ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) -(28 เม.ษ.57)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(24 เม.ษ.57)
PSU, Trang is recruiting an English teaching staff -(21 เม.ษ.57)
ประกาศให้นักศึกษาใหม่โอนย้ายทะเบียนบ้าน (เพื่อการบริการด้านสุขภาพนักศึกษา) -(21 เม.ษ.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) -(18 เม.ษ.57)
รายชื่อผู้ยื่นใบสมัคร โครงการโควตา ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) -(2 เม.ษ.57)
การยืนยันเลือกประเทศที่จะไปศึกษาในชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ -(2 เม.ษ.57)
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร -(1 เม.ษ.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร -(19 มีค.57)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(14 มีค.57)
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ -(13 มีค.57)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557-2559 -(11 มีค.57)
ร่างขอบเขตของงาน  โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง -(5 มีค.57)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี  วิทยาเขตตรัง -(4 มีค.57)
รับสมัครผู้ประกอบการเช่าร้านขายอาหาร -(3 มีค.57)
แจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์นักเรียน รอบรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ วิทยาเขตตรัง -(3 มีค.57)
รับสมัครผู้ประกอบการเช่าร้านขายอาหาร -(28 กพ.57)
ขอเชิญบริษัทประกันภัยร่วมเสนอโครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) ปีการศึกษา 2557 -(25 กพ.57)
รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) -(24 กพ.57)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 4/2557 -(20 กพ.57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ -(19 กพ.57)
ประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2555 (ปีที่ผ่านมา) -(19 กพ.57)
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 3/2557 -(18 กพ.57)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการโดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการโควตา ม.อ. ตรัง ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) -(13 กพ.57)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) -(13 กพ.57)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ HSK และกำหนดการสอบ วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2557 -(13 กพ.57)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง -(5 กพ.57)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ -(30 มค.57)
ร่างขอบเขตของงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง -(28 มค.57)
ฟรีคอนเสิร์ต "American-Irish Music with Matt and Shannon Heaton" -(27 มค.57)
การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม -(22 มค.57)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาระบบคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง -(22 มค.57)
ประกาศรายชื่อผู้สอบ วัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC และแจ้งวันและเวลาจัดสอบ -(7 มค.57)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด -(23 ธค.56)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 1/2557 -(19 ธค.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการ สถาภูมิ(STABHUMI)ประจำปีการศึกษา 2557 -(19 ธค.56)
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบ TOEIC -(6 ธค.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ  ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2557 -(6 ธค.56)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านศิลปะการแสดง -(4 ธค.56)
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC -(29 พย.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ HSK และกำหนดการสอบ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 -(28 พย.56)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร -(28 พย.56)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการ สถาภูมิ -(26 พย.56)
การเดินทางมาสอบคัดเลือก โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ประจำปีการศึกษา 2557   -(22 พย.56)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ศิลปะการแสดง -(20 พย.56)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา -(20 พย.56)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ประจำปีการศึกษา 2557   -(12 พย.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษภายใต้โครงการ โควตา ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2557 -(11 พย.56)
ประกาศผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง -(11 พย.56)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ ต้นศิลป์ ศิลปะการแสดง -(8 พย.56)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร -(6 พย.56)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านบัญชี -(5 พย.56)
แบบฟอร์มเลือกประเทศสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ -(4 พย.56)
หอพักในกำกับฯ  รับสมัครเจ้าหน้าที่ภูมิท้ศน์ ผู้ช่วยช่างเทคนิค 1 อัตรา -(1 พย.56)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านบัญชี -(29 ตค.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ และ สอบสัมภาษณ์ โครงการ ต้นศิลป์  ศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2557   -(28 ตค.56)
เปิดซองสอบราคา และแจ้งราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดและจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหอพักในกำกับ -(28 ตค.56)
(Update 1/11/2556) รายชื่อผู้ยื่นใบสมัครโครงการสถาภูมิ -(18 ตค.56)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ HSK ครั้งที่ 6 และกำหนดการสอบ ณ ศูนย์สอบตรัง -(16 ตค.56)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานม.ต.อาจารย์ทางด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ -(16 ตค.56)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา ม.อ.ตรัง  ประจำปีการศึกษา 2557 -(14 ตค.56)
ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร -(11 ตค.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตา ม.อ.ตรัง  ประจำปีการศึกษา 2557 -(7 ตค.56)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการทำความสะอาด ตำแหน่งแม่บ้าน -(30 กย.56)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครต.อาจารย์ทางด้านบัญชี -(23 กย.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการทำความสะอาด ตำแหน่งแม่บ้าน -(20 กย.56)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ -(18 กย.56)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ -(17 กย.56)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการทำความสะอาด ตำแหน่ง หัวหน้าพนักงานทำความสะอาดและพนักงานทำความสะอาด -(16 กย.56)
ยกเลิกประกาศสอบราคาเช่าพัสดุ เลขที่ 1/2556 -(12 กย.56)
โครงการ Chinese Camp at Shanghai -(3 กย.56)
ขอให้บัณฑิตใหม่ วิทยาเขตตรัง เข้าตอบแบบสอบถามประเมินหลักสูตร -(28 สค.56)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ YCTและกำหนดการสอบ ณ ศูนย์สอบตรัง -(23 สค.56)
ข่าวดี!!..งาน ม.อ.วิชาการปีนี้ มีกิจกรรมรับสมัครนักศึกษาใหม่ -(15 สค.56)
***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร สินค้า และจัดบริการต่างๆ บริเวณหอพักนักศึกษาศรีตรัง 3 -(14 สค.56)
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร สินค้า และจัดบริการต่างๆ บริเวณหอพักนักศึกษาศรีตรัง 3 -(7 สค.56)
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร สินค้า และจัดบริการต่างๆ บริเวณหอพักนักศึกษาศรีตรัง 3 -(24 กค.56)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ต.อาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา -(18 กค.56)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ -(12 กค.56)
สอบราคาเช่าเส้นทางเชื่อมต่อ Internet จำนวน 1 ระบบ -(5 กค.56)
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาศิลปการแสดง -(3 กค.56)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 8/2556 -(1 กค.56)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โครงการ  โควตา ม.อ.ตรัง  ประจำปีการศึกษา 2557 -(1 กค.56)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยวิธีพิเศษภายใต้โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) ประจำปีการศึกษา 2557 -(1 กค.56)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2557 -(1 กค.56)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องทำงานอาจารย์ จำนวน 16 ห้อง -(6 มิย.56)
รายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา -(5 มิย.56)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาปี 1 (วิธีพิเศษ) -(1 มิย.56)
ค้นรหัสนักศึกษา และ ช่องทางการพิมพ์ Bill Payment ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ (รอบพิเศษ) -(31 พค.56)
รับสมัครผู้ประกอบการเช่าร้านขายอาหาร ณโรงอาหารวิทยาเขตตรัง -(23 พค.56)
รับสมัครผู้ประกอบการเช่าร้านขายอาหาร ณโรงอาหารวิทยาเขตตรัง -(23 พค.56)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านศิลปะการแสดง -(22 พค.56)
ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ รอบ Admissions 2556 -(22 พค.56)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเต.นักวิชาการศึกษาและต.แม่บ้าน -(17 พค.56)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการศึกษา -(15 พค.56)
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าหลังคาคลุม จากอาคารกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากรไปยังหอพักนักศึกษา -(14 พค.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนต.นักวิชาการศึกษา -(10 พค.56)
มอ.ตรัง เปิดรับนักศึกษาใหม่รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 เร็วๆนี้ -(10 พค.56)
แจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์นักเรียน รอบ Admissions วิทยาเขตตรัง -(10 พค.56)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการทำความสะอาด ตำแหน่งแม่บ้าน -(9 พค.56)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งแม่บ้าน -(9 พค.56)
ช่องทางการพิมพ์ Bill Payment ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ -(7 พค.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายใต้โครงการ ต้นศิลป์  ศิลปะการแสดง (รอบที่ 2) -(7 พค.56)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา -(3 พค.56)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬา ระยะที่ 2 -(2 พค.56)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านศิลปะการแสดง -(30 เม.ษ.56)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำแหน่งคนสวน -(30 เม.ษ.56)
ช่องทางการพิมพ์ Bill Payment ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ -(29 เม.ษ.56)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง -(26 เม.ษ.56)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง (รอบที่ 2) -(26 เม.ษ.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแม่บ้าน -(24 เม.ษ.56)
***สหกรณ์บริการ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อเช่าพื้นที่ ภายในหอพักนักศึกษา ม.อ.ตรัง*** -(19 เม.ษ.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) -(18 เม.ษ.56)
สอบราคาซื้อ ระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 ชุด -(17 เม.ษ.56)
บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ สน.1-2 ประจำปี 2556 -(17 เม.ษ.56)
ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ ต้นศิลป์ ศิลปะการแสดง (รอบ 2) -(10 เม.ษ.56)
ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบแรก) -(9 เม.ษ.56)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งแม่บ้าน -(4 เม.ษ.56)
มอ.ตรัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ โครงการต้นศิลป์ศิลปะการแสดง (รอบที่ 2) -(28 มีค.56)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์สาขาศิลปะการแสดง -(28 มีค.56)
++กำหนดการจองห้องพักและชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556. -(26 มีค.56)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -(19 มีค.56)
การสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงโดยใช้คะแนน GATPAT และ โครงการผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ   -(11 มีค.56)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งแม่บ้าน -(11 มีค.56)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งคนสวน -(11 มีค.56)
กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนประจำปี 2556 -(7 มีค.56)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างศูนย์กีฬา ระยะที่ 2 เขตการศึกษาตรัง -(6 มีค.56)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร -(4 มีค.56)
ขยายเวลาการรับงานต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม จำนวน  1 อัตรา -(4 มีค.56)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครงาน ต.อาจารย์ทางด้านบัญชี -(4 มีค.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแม่บ้าน -(21 กพ.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งคนสวน -(21 กพ.56)
ประกาศสอบจ้างเหมาต่อเติมระบบประปา -(19 กพ.56)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(13 กพ.56)
สอบราคาซื้อสแกนเนอร์ จำนวน 1 ชุด -(12 กพ.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ โดยวิธีพิเศษภายใต้โครงการ “ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง” -(7 กพ.56)
ประกาศการเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 -(6 กพ.56)
รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(31 มค.56)
ประกาศปิดรับสมัคร English Camp 2013 -(31 มค.56)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างงานระบบพร้อมครุภัณฑ์อาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เขตการศึก -(29 มค.56)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Job Fair -(28 มค.56)
PSU, Trang is recruiting an English teaching staff -(28 มค.56)
ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬา ระยะที่ 2 เขตการศึกษาตรัง -(25 มค.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ภายใต้การคัดเลือก โดยวิธีรับตรงของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2556 -(24 มค.56)
อาจารย์และนักศึกษาสามารถมารับผลคะแนนสอบ TOEIC ได้แล้ว -(17 มค.56)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการ “ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง” -(16 มค.56)
สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน -(16 มค.56)
กำหนดการสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะและสอบสัมภาษณ์  “ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง” -(11 มค.56)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ -(10 มค.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ภาษาอังกฤษ -(10 มค.56)
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานอาจารย์ จำนวน 16 ห้อง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี 3 ชั้น 3 -(9 มค.56)
ประกาศรายชื่อ และระเบียบในการสอบ TOEIC -(4 มค.56)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกโครงการ “ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง” -(28 ธค.55)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการสถาภูมิ ประจำปีการศึกษา 2556 -(26 ธค.55)
ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างงานระบบพร้อมครุภัณฑ์อาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  เขตการศึกษาตรัง -(20 ธค.55)
ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา -(20 ธค.55)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม -(20 ธค.55)
สอบราคาซื้อ ระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ -(14 ธค.55)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการ “สถาภูมิ” (เพิ่มเติม) -(14 ธค.55)
สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตตรัง 1 ระบบ -(12 ธค.55)
รับสมัครสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC -(10 ธค.55)
สอบราคาซื้อที่นั่งอ่านหนังสือแบบกลุ่ม 4 ชุด -(7 ธค.55)
ขอให้นักศึกษารหัส 55 มารับคู่มือการศึกษา -(6 ธค.55)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โครงการ “สถาภูมิ (STABHUMI)” ประจำปีการศึกษา 2556 -(4 ธค.55)
ดาวน์โหลดใบสมัคร โครงการ “ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง” -(29 พย.55)
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย หอในกำกับ วิทยาเขตตรัง -(26 พย.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการสถาภูมิ ประจำปี 2556 -(26 พย.55)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด หอในกำกับ วิทยาเขตตรัง -(26 พย.55)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการทำความสะอาด -(19 พย.55)
อบรม ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน  Linux  System  Administration -(16 พย.55)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์การเข้าศึกษา โครงการโควตา มอ.ตรัง ประจำปี 2556 -(12 พย.55)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ โครงการ “ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง” -(7 พย.55)
สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยาย วิทยาเขตตรัง จำนวน 8 ชุด -(6 พย.55)
แบบตอบรับเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” -(5 พย.55)
ขอให้บัณฑิตใหม่ มอ.ตรัง ทุกคนเข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ -(2 พย.55)
กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต การฝึกซ้อมย่อย วิทยาเขตตรัง  ประจำปีการศึกษา 2554 -(31 ตค.55)
ขยายเวลาการประกาศทีมที่เข้ารอบและญัติการแข่งขันรอบที่ 1 -(30 ตค.55)
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานอาจารย์ จำนวน ๑๖ ห้อง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ๓ ชั้น ๓ -(22 ตค.55)
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการทำความสะอาด ตำแหน่งแม่บ้าน -(18 ตค.55)
ขอให้บัณฑิตใหม่ มอ.ตรัง เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ -(16 ตค.55)
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการโควตา มอ.ตรัง ประจำปี 2556 -(15 ตค.55)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา -(15 ตค.55)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ “โควตา ม.อ.ตรัง” ประจำปีการศึกษา 2556 -(8 ตค.55)
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานอาจารย์ จำนวน 16 ห้อง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี 3 ชั้น 3 -(3 ตค.55)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.นักวิชาการศึกษา -(3 ตค.55)
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า -(1 ตค.55)
ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตใหม่ มอ.ตรัง ทุกคนตอบแบบสอบถามออนไลน์ -(27 กย.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการศึกษา -(25 กย.55)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการทำความสะอาด -(24 กย.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(23 กย.55)
ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการโควตา มอ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2556 -(19 กย.55)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างงานระบบพร้อมครุภัณฑ์อาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม -(14 กย.55)
+++โครงการ“ติวเข้มความถนัดถาปัตย์ มอ. ตรัง’ 55 +++ -(13 กย.55)
กำหนดการรายงานตัว ฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 -(11 กย.55)
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ "โครงการสถาภูมิ" -(11 กย.55)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ  “สถาภูมิ” ประจำปีการศึกษา 2556 -(11 กย.55)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครอาจารย์ทางด้านบัญชี  จำนวน 1 อัตรา -(10 กย.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(10 กย.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ HSK และกำหนดการสอบ ณ ศูนย์สอบตรัง -(6 กย.55)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต.นักวิชาการศึกษา (รับผิดชอบสหกิจศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา -(6 กย.55)
สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(4 กย.55)
ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการโควตา มอ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2556 -(3 กย.55)
ประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพฟัน ทำฟัน ฟรี -(3 กย.55)
การกระทำพิธีประดับยศ เครื่องหมายยศ ร้อยตรีแก่นศท. -(28 สค.55)
รับสมัครลูกจ้างโครงการทำความสะอาด -(24 สค.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ YCTและกำหนดการสอบ ณ ศูนย์สอบตรัง -(22 สค.55)
ATIC จัดค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย -(17 สค.55)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร -(17 สค.55)
ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการโควตา มอ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2556 -(8 สค.55)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา -(7 สค.55)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการค้ดเลือกต.นักวิชาการอุดมศึกษา -(6 สค.55)
ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 อัตรา -(2 สค.55)
ประกาศโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโครงการ “โควตา ม.อ. ตรัง” ประจำปีการศึกษา 2556 -(27 กค.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการอุดมศึกษา -(20 กค.55)
ประกาศขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับบัตรประจำตัวนักศึกษา -(18 กค.55)
เชิญชมการแสดงจากนักศึกษาจีน -(17 กค.55)
สอบวัดระดับภาษาจีน HSK 2012 -(16 กค.55)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต.อาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา -(12 กค.55)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบค้ดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ 1 อัตรา -(12 กค.55)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างงานระบบพร้อมครุภัณฑ์อาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม -(10 กค.55)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างงานระบบพร้อมครุภัณฑ์อาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม -(9 กค.55)
สอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP-Phone จำนวน 1 ระบบ -(4 กค.55)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.นักวิชาการศึกษา -(3 กค.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ต.นักวิชาการอุดมศึกษา -(3 กค.55)
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 -(27 มิย.55)
สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตตรัง -(25 มิย.55)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา -(25 มิย.55)
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 ชุด -(22 มิย.55)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบัญชี -(14 มิย.55)
สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง -(14 มิย.55)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ทางด้านประกันภัย จำนวน 1 อัตรา -(14 มิย.55)
ด่วน!! รายชื่อ นศ.สาขา ICM E-com และ MKT ที่ยังไม่ส่งแบบประเมินการฝึกงาน -(14 มิย.55)
สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 10 เครื่อง -(12 มิย.55)
วันนี้คุณตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนแล้วหรือยัง?? -(12 มิย.55)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด -(8 มิย.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา -(8 มิย.55)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการอุดมศึกษา(รับผิดชอบงานกิจการนศ.) จำนวน 1ตำแหน่ง -(7 มิย.55)
สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตตรัง -(7 มิย.55)
ร่างขอบขอบของงาน โครงการก่อสร้างงานระบบพร้อมครุภัณฑ์อาคารศุนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เขตการศึกษาตรัง -(6 มิย.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านบัญชี -(31 พค.55)
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าตอบแบบประเมินโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 1/2555 -(29 พค.55)
ตารางนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2555   -(24 พค.55)
ระบบการรับนักศึกษาใหม่รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 -(22 พค.55)
ช่องทางการสืบค้นรหัสนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตตรังรอบ Admission และ โครงการสถาภูมิ 2555 -(21 พค.55)
การเตรียมเอกสารก่อนรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ -(21 พค.55)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างงานระบบพร้อมครุภัณฑ์อาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม -(21 พค.55)
กำหนดการและตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ -(20 พค.55)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.นักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง -(17 พค.55)
กำหนดการเข้าหอพัก ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 * -(17 พค.55)
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษารอบพิเศษ -(17 พค.55)
หลักสูตร ป.โท เศรษฐศาสตร์เกษตร -(16 พค.55)
Download ใบสมัครเงินกู้ยืมฯ ปี 2555 และเอกสารแนบต่างๆ ของกยศ.(สำหรับนศ.ปี1/นศ.กู้รายใหม่) -(16 พค.55)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมเปิดอบรม Green Practices -(16 พค.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ “สถาภูมิ (STABHUMI)” -(15 พค.55)
ม.อ. เปิดรับนักศึกษารอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 -(15 พค.55)
กำหนดการรับสมัครกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ)สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2555(ผู้กู้รายเก่า/ผู้กู้รายใหม่) -(13 พค.55)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(11 พค.55)
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การตรวจร่างกายของนักศึกษาใหม่ในระบบกลาง(Admissions) 2555 -(8 พค.55)
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการสถาภูมิ -(2 พค.55)
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร -(1 พค.55)
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ชุด -(1 พค.55)
ประกาศแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 -(30 เม.ษ.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านประกันภัย -(26 เม.ษ.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(26 เม.ษ.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้จำหน่ายอาหารวิทยาเขตตรัง -(24 เม.ษ.55)
สอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP-Phone -(23 เม.ษ.55)
ประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ  “สถาภูมิ (STABHUMI)” -(20 เม.ษ.55)
การยืนยันเลือกประเทศที่จะไปศึกษาในชั้นปีที่ 3 ของนักศึกษาใหม่สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ -(17 เม.ษ.55)
สอบราคาซื้อพล๊อตเตอร์ AO  จำนวน  1 ชุด -(17 เม.ษ.55)
รายละเอียดการเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 -(17 เม.ษ.55)
รับสมัครผู้ประกอบการเช่าร้านขายอาหาร ณโรงอาหารวิทยาเขตตรัง -(12 เม.ษ.55)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา -(11 เม.ษ.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา -(11 เม.ษ.55)
ประกาศรายชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 -(5 เม.ษ.55)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างงานระบบพร้อมครุภัณฑ์อาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม -(30 มีค.55)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ต.อาจารย์ทางด้านการท่องเที่ยว -(15 มีค.55)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด -(13 มีค.55)
ช่องทางการเข้ายืนยันสิทธิ์ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ -(12 มีค.55)
สอบราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 50 ชุด -(12 มีค.55)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร -(8 มีค.55)
ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างงานระบบพร้อมครุภัณฑ์อาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เขตการศึกษา -(28 กพ.55)
PSU, Trang is recruiting an English teaching staff. -(28 กพ.55)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม -(22 กพ.55)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ “โควตา ม.อ.ตรัง” ประจำปีการศึกษา 255 -(22 กพ.55)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ทางด้านประกันภัย จำนวน 1 อัตรา -(16 กพ.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านท่องเที่ยว -(16 กพ.55)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.ผู้ปฎิบัติงานบริหาร (ทำหน้าที่จัดประชุมจัดเลี้ยง) -(16 กพ.55)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(9 กพ.55)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่1/2555 (ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยายอาคารวิทยาเขตตรัง) -(9 กพ.55)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.ผู้ปฎิบัติงานบริหาร -(8 กพ.55)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต.อาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา -(7 กพ.55)
สอบราคาเช่าพัสดุ เลขที่ 1/2555 (เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์) -(6 กพ.55)
โครงการ"การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเชิงรุกและอาสาสมัครด้านการเยียวยาเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ -(1 กพ.55)
How to apply EXPERTS Program -(31 มค.55)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ -(31 มค.55)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ -(27 มค.55)
ข้อมูลการเดินทางมาสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ณ วิทยาเขตตรัง -(24 มค.55)
ประกาศโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 และวิชาสามัญ 7 วิชา -(17 มค.55)
รับสมัครสอบคัดเลือกสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างพนักงานเงินรายได้ ต.ผู้ปฎิบัติงานบริหาร -(17 มค.55)
กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาคณะสถาปัตนกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ -(13 มค.55)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านรปศ. -(4 มค.55)
Cultural Exchange Program with Chinese universities -(30 ธค.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะและสอบสัมภาษณ์ โครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา  2555 -(30 ธค.54)
รับสมัครบัณฑิตอาสา ม.อ.รุ่นที่ 8 -(27 ธค.54)
หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ณ National Taiwan University -(20 ธค.54)
ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการโควต้า สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ -(20 ธค.54)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ 3 อัตรา -(15 ธค.54)
ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา -(15 ธค.54)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้  จำนวน 3 อัตรา ต. คนสวน และหน. พนง.รักษาความปลอดภัย -(13 ธค.54)
สอบราคาประกันอัคคีภัยอาคารประเภทประกันความเสี่ยงทรัพย์สิน หอพักสหกรณ์ม.อ. -(6 ธค.54)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด หอพักในกำกับ -(6 ธค.54)
ขอให้นักศึกษา รหัส 54 ทุกคน มารับคู่มือการศึกษา 2554 -(1 ธค.54)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต. ผู้ปฎิบัติงานบริหาร -(1 ธค.54)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.นักวิชาการศึกษา -(30 พย.54)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร -(29 พย.54)
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลำลอง ณ ศูนย์กีฬา วิทยาเขตตรัง -(17 พย.54)
ผลการตอบรับฝึกงาน นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง -(15 พย.54)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(11 พย.54)
รับผลสอบ HSK รอบ 4 ก.ย. 54 -(10 พย.54)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต.นักวิชาการศึกษา -(9 พย.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ “โควตา ม.อ.ตรัง” ประจำปีการศึกษา 2555 -(1 พย.54)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาทางไกล -(31 ตค.54)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(31 ตค.54)
รับสมัครการประกวดแข่งขันงานมหกรรมสร้างสุขภาพ ในหัวข้อ "ชาวตรังร่วมใจ เลิกใช้น้ำมันทอดซ้ำ" -(31 ตค.54)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งคนสวน -(28 ตค.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย -(28 ตค.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ “โควตา ม.อ.ตรัง” ประจำปีการศึกษา 2555 -(27 ตค.54)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม -(21 ตค.54)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนต.อาจารย์ทางด้านท่องเที่ยว -(21 ตค.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ“โควตา ม.อ.ตรัง”  ประจำปีการศึกษา 2555 -(12 ตค.54)
รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน "ชาวตรังร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" -(12 ตค.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและตำแหน่งหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย -(12 ตค.54)
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ทำหน้าที่ควบคุมแม่บ้าน) -(12 ตค.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งคนสวน -(12 ตค.54)
สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(11 ตค.54)
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม -(11 ตค.54)
ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต.อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ -(11 ตค.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(11 ตค.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ“โควตา ม.อ.ตรัง”  ประจำปีการศึกษา 2555 -(5 ตค.54)
ประกาศรับนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงโครงการศึกษิตศิลปะ -(5 ตค.54)
ประกาศโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ -(5 ตค.54)
ใบสมัครพนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราว -(29 กย.54)
ประกาศสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการติว PAT4 -(22 กย.54)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร และตำแหน่งคนสวน -(22 กย.54)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 4 ต. ต.นักวิชาการศึกษา 1 ต. และต.หน.พนง.รักษาความปลอดภัย3 ต -(22 กย.54)
ขอให้บัณฑิตใหม่เข้ากรอกแบบประเมินหลักสูตรผ่านเว็บก่อนวันรายงานตัว -(14 กย.54)
ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ “โควตา ม.อ. ตรัง” -(14 กย.54)
ประกาศถึงบัณฑิต -(13 กย.54)
ลำดับบัณฑิตถ่ายภาพหมู่ ในวันที่ 18 กันยายน 2554 -(13 กย.54)
สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(12 กย.54)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร -(9 กย.54)
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(8 กย.54)
ขอให้บัณฑิตใหม่เข้ากรอกแบบประเมินหลักสูตรผ่านเว็บ -(6 กย.54)
ประกาศรับนักศึกษาโควต้า ม.อ.ตรัง ประจำปี 2555 -(2 กย.54)
ประกาศรายชื่อโครงการ“ติวเข้มความถนัดถาปัตย์ ม.อ. ตรัง’ 54” -(2 กย.54)
ใบสมัคร รับทุนพัฒนาอาจารย์ ป.โท (ต่อ) -(1 กย.54)
รับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์ (ป.โท)  เมื่อสำเร็จการศึกษาจะมาเป็นอาจารย์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่วิทยาเขตตรัง -(1 กย.54)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านท่องเที่ยว และประกันภัย จำนวน3อัตรา -(30 สค.54)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ และรัฐประศาสนศาสตร์ -(30 สค.54)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 2 อัตรา -(26 สค.54)
ประกาศรับนักศึกษาโควต้า ม.อ.ตรัง ประจำปี 2555 -(22 สค.54)
PSU Chinese Camp for Children -(15 สค.54)
เชิญร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบามราชินีนาถ -(9 สค.54)
ประชาสัมพันธ์งาน True Innovation Awards 2011 -(8 สค.54)
ประกาศรับนักศึกษาโควต้า ม.อ.ตรัง ประจำปี 2555 -(3 สค.54)
ประกาศรับนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงโครงการศึกษิตศิลปะ -(3 สค.54)
ด่วน! นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับบัตรประจำตัวนักศึกษา -(3 สค.54)
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงร้านจำหน่ายอาหาร ณ หน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร -(27 กค.54)
ทุนการศึกษาไต้หวัน -(26 กค.54)
ประกาศรับนักศึกษาโควต้า ม.อ.ตรัง ประจำปี 2555 -(26 กค.54)
ประกาศรับนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงโครงการศึกษิตศิลปะ -(26 กค.54)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ ต. ช่างเทคนิค และต.คนสวน -(26 กค.54)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม  จำนวน  2 อัตรา -(22 กค.54)
ประชาสัมพันธ์ "โครงการ สร้างช่องทางธุรกิจแนวใหม่" -(21 กค.54)
สถาบันขงจื๊อภูเก็ต ณ วิทยาเขตตรัง เปิดสอนวาดภาพพู่กันจีนฟรี -(21 กค.54)
ด่วน!!!! สอบ HSK ปี 2554 -(19 กค.54)
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรและลำดับคณะ -(19 กค.54)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านท่องเทียว -(14 กค.54)
ทุนรัฐบาลโมร๊อกโค สำหรับนักศึกษาไทย -(8 กค.54)
โครงการติวเข้มความถนัดถาปัตย์ ม.อ.ตรัง 54 -(7 กค.54)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.คนสวนและช่างเทคนิค -(5 กค.54)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 2 อัตรา -(5 กค.54)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางภาษาอังกฤษ และทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ -(5 กค.54)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ -(24 มิย.54)
ประกาศขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านท่องเที่ยว -(21 มิย.54)
รายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 -(21 มิย.54)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านท่องเทียว -(17 มิย.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านประกันภัย -(17 มิย.54)
การนำเสนอผลการฝึกงาน ACC และ AIS -(16 มิย.54)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนสวน และช่างเทคนิค -(15 มิย.54)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 2 อัตรา -(8 มิย.54)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(1 มิย.54)
ด่วน!! ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่มารายงานตัว -(26 พค.54)
หลักฐานและเอกสาร สำหรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ -(23 พค.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(20 พค.54)
ช่องทางการพิมพ์ billpayment สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี1 -(12 พค.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(12 พค.54)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการศึกษิตศิลปะรอบที่ 2 -(12 พค.54)
กำหนดการรับสมัครนักศึกษากู้ยืมฯสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554** -(11 พค.54)
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร   -(10 พค.54)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา -(9 พค.54)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร -(3 พค.54)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีAdmissions 2554   -(3 พค.54)
ช่องทางการเข้าพิมพ์ Bill Payment สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 54 -(2 พค.54)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการศึกษิตศิลปะรอบที่ 2 -(25 เม.ษ.54)
รับสมัครผู้ประกอบการเช่าร้านขายอาหาร ณโรงอาหารวิทยาเขตตรัง -(22 เม.ษ.54)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์ทางด้านประกันภัย  1 อัตรา -(22 เม.ษ.54)
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์ทางด้านท่องเที่ยว 2 อัตรา -(22 เม.ษ.54)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านบัญชี -(21 เม.ษ.54)
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเช่าพื้นที่ ภายในหอพักนักศึกษาในกำกับ ม.อ.ตรัง 2554 -(20 เม.ษ.54)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 2 อัตรา -(12 เม.ษ.54)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีAdmissions 2554 -(11 เม.ษ.54)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา -(8 เม.ษ.54)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(6 เม.ษ.54)
ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ -(31 มีค.54)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(25 มีค.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ -(24 มีค.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต. อาจารย์ทางด้านรัฐประศานศาสตร์ -(16 มีค.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ -(14 มีค.54)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านประกันภัย จำนวน 1 อัตรา -(5 มีค.54)
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ -(4 มีค.54)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการระบบสาย Fiber Optic เชื่อมโยงระบบ CCTV พร้อมติดตั้ง -(4 มีค.54)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการเงินและบัญชี -(28 กพ.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(28 กพ.54)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ 2 อัตรา ทางด้านบัญชี และทางด้านการท่องเที่ยว -(25 กพ.54)
ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าร่วมโครงการStudy Abroad @ UM -(22 กพ.54)
ประกวดราคาเช่าพัสดุ เลขที่ 1/2554 -(17 กพ.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายยุวสถาปนิก  ม.อ.ตรัง -(17 กพ.54)
รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน 2553 -(16 กพ.54)
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2553 สำหรับนักศึกษาต่างวิทยาเขต -(16 กพ.54)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี -(14 กพ.54)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ “โควตา ม.อ. ตรัง” ประจำปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม) -(7 กพ.54)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง ประจำปี 2554 -(2 กพ.54)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต. นักวิชาการเงินและบัญชี -(25 มค.54)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดง ตามโครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา  2554 -(25 มค.54)
ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านรัฐประศานศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา -(14 มค.54)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ -(14 มค.54)
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา -(6 มค.54)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาเฉพาะและสอบสัมภาษณ์โครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2554 -(27 ธค.53)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต. พนักงานขับรถยนต์ -(27 ธค.53)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา -(22 ธค.53)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ -(21 ธค.53)
ด่วน!! ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2554 -(17 ธค.53)
ประกวดสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักในกำกับ -(16 ธค.53)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี -(16 ธค.53)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต. พนักงานขับรถยนต์ -(16 ธค.53)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ -(3 ธค.53)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี -(30 พย.53)
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2554 -(26 พย.53)
ด่วน!! ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2554 -(26 พย.53)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษภายใต้โครงการ “โควตา ม.อ.ตรัง” ประจำปีการศึกษา 2554 -(12 พย.53)
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำอาคารหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -(11 พย.53)
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา -(11 พย.53)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา -(11 พย.53)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำอาคารหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -(11 พย.53)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบใหม่ (HSK) และ กำหนดการสอบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ -(11 พย.53)
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ อาคารสำนักงานอธิการบดี 3 ชั้น 3 -(9 พย.53)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา -(4 พย.53)
lสอบราคาซื้อพัสดุ เลขที่ 1/2554 (เก้าอี้บรรยาย จำนวน 200 ตัว) -(2 พย.53)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.นักประชาสัมพันธ์ -(28 ตค.53)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา -(14 ตค.53)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักประชาสัมพันธ์ -(6 ตค.53)
เส้นทางการเดินทางเข้าสอบสัมภาษณ์โครงการโควตา ม.อ.ตรัง -(4 ตค.53)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ “โควตา ม.อ.ตรัง” ประจำปีการศึกษา 2554 -(1 ตค.53)
รับสมัคร สอบ HSK, YCT และ BCT ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553 -(27 กย.53)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกต.นักประชาสัมพันธ์ -(17 กย.53)
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โครงการ “โควตา ม.อ. ตรัง” ประจำปีการศึกษา 2554   -(15 กย.53)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ Workstation สำหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูลพร้อมเก้าอี้ -(10 กย.53)
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(9 กย.53)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานดูแล บำรุงรักษาภูมิทัศน์ -(8 กย.53)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร -(8 กย.53)
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานเงินรายได้ -(23 สค.53)
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โครงการ “โควตา ม.อ. ตรัง” ประจำปีการศึกษา 2554   -(20 สค.53)
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อเช่าพื้นที่ภายในหอพักนักศึกษาในกำกับ ม.อ.ตรัง -(16 สค.53)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสมาคมประกันวินาศภัย ประจำปี 2553 -(29 กค.53)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการขยายระบบ Wi-Fi -(22 กค.53)
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ -(22 กค.53)
กำหนดการรายงานตัวและการฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 -(16 กค.53)
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ภายใต้โครงการ  “โควตา ม.อ. ตรัง”   ประจำปีการศึกษา 2554   -(8 กค.53)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการพัฒนาอาจรย์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว -(23 มิย.53)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ (สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว) -(7 มิย.53)
ขอเชิญชวนนักศึกษา ICM และ E-Com เข้าร่วมโครงการ "เรียนรู้และเข้าใจ Error Messages อย่างชาญฉลาด" -(1 มิย.53)
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน สาขาวิชาการประกันภัย -(31 พค.53)
ใบสมัคร ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน -(31 พค.53)
ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2553 -(18 พค.53)
ขั้นตอนการเข้าพิมพ์  Bill Payment สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 53) ปีการศึกษา 2553 -(14 พค.53)
ช่องทางดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ Admission53 -(10 พค.53)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน -(6 พค.53)
ใบสมัคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ -(6 พค.53)
แนะนำวิธีการกรอกข้อมูล สน 1-2 สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2553 -(27 เม.ษ.53)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านการท่องเที่ยว -(22 เม.ษ.53)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านการตลาด และการประกันภัย -(22 เม.ษ.53)
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบัญชี -(9 เม.ษ.53)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ต.อาจารย์สาขาต่างๆ -(2 เม.ษ.53)
ประกาศผลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตตรัง -(2 เม.ษ.53)
ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อเช่าพื้นที่ภายใน...หอพักนักศึกษาในกำกับ... -(2 เม.ษ.53)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการอุดมศึกษา(รับผิดชอบงานโปรแกรมเมอร์) -(24 มีค.53)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน -(22 มีค.53)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตตรัง -(10 มีค.53)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการท่องเที่ยว -(9 มีค.53)
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(8 มีค.53)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการอุดมศึกษา(รับผิดชอบงานโปรแกรมเมอร์) -(5 มีค.53)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (รับผิดชอบงานโปรแกรมเมอร์) -(16 กพ.53)
ประกาศผลคะแนนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เพื่อชิงทุนทัศนศึกษา -(15 กพ.53)
นิทรรศการแสดงสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน -(15 กพ.53)
ขั้นตอนการเข้าพิมพ์  Bill Payment สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 53) ปีการศึกษา 2553 -(25 มค.53)
การคัดเลือกผู้ประกอบการตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร -(25 มค.53)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(22 มค.53)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการอุดมศึกษา (รับผิดชอบงานโปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 ตำแหน่ง -(22 มค.53)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อนโดยสถาบันขงจื้อ -(21 มค.53)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบัญชี -(18 มค.53)
ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ -(18 มค.53)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการท่องเที่ยว -(13 มค.53)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(13 มค.53)
แผนที่การเดินทางเข้าสอบสัมภาษณ์ ม.อ.ตรัง  โครงการรับตรง ปี2553 -(12 มค.53)
ประกาศ  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ปี 2553 -(7 มค.53)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ -(29 ธค.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน ต.อาจารย์ทางด้านการท่องเที่ยว -(28 ธค.52)
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน  ประจำปี 2553 -(25 ธค.52)
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เพื่อชิงทุนทัศนศึกษา ณ ประเทศจีน -(23 ธค.52)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ต.อาจารย์ทางด้านการบัญชี -(22 ธค.52)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(22 ธค.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ -(22 ธค.52)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (รับผิดชอบงานเลขานุการและงานประชุม) -(22 ธค.52)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ต.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ -(9 ธค.52)
รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ -(9 ธค.52)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการอุดมศึกษา -(4 ธค.52)
เปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก -(26 พย.52)
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกต.นักวิชาการอุดมศึกษา -(19 พย.52)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน -(18 พย.52)
ใบสมัครรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน -(18 พย.52)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง -(17 พย.52)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา -(2 พย.52)
ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ทางด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา -(29 ตค.52)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา -(29 ตค.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการโควตา ม.อ.ตรัง -(29 ตค.52)
download ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการโควตา ม.อ.ตรัง 2553 -(14 ตค.52)
ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์สาขาต่างๆจำนวน 4อัตรา -(11 ตค.52)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(11 ตค.52)
ขอเชิญบุคลากรม.อ.เข้าร่วมสัมนาเรื่อง ม.อ.2565 อนาคตที่เราต้องร่วมสร้าง -(11 ตค.52)
แผนที่การเดินทางเข้าสอบสัมภาษณ์ ม.อ.ตรัง  โครงการรับตรง ปี2553 -(29 กย.52)
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี"(Workshop การจัดทำงบการเงินรูปแบบใหม่" -(29 กย.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ“โควตา ม.อ.ตรัง” ประจำปีการศึกษา 2553 -(24 กย.52)
กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและการฝึกซ้อมย่อยที่วิทยาเขตตรัง -(18 กย.52)
บัณฑิตที่มีคำสังแต่งตั้งยศทหาร -(18 กย.52)
รายชื่อผู้ส่งเอกสารใบสมัครโครงการโควตา ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2553 -(17 กย.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนตำแหน่งอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(17 กย.52)
รายละเอียดการรับชุดครุยบัณฑิตและการส่งเอกสารการรายงานตัวบัณฑิตในวันที่ 18 กันยายน 2552 -(14 กย.52)
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง -(9 กย.52)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัย และจัดการจราจร -(9 กย.52)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานดูแล บำรุงรักษาภูมิทัศน์ -(9 กย.52)
ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี -(4 กย.52)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ -(21 สค.52)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.บรรณารักษ์. -(21 สค.52)
กำหนดการบัณฑิตถ่ายภาพหมู่ที่วิทยาเขตตรัง -(20 สค.52)
บัณฑิตโปรดอ่านรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติม -(13 สค.52)
ยืนยันการจัดอบรม  "โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ" -(13 สค.52)
บัณฑิตที่ได้ยื่นขอเพิ่มยศทหาร -(11 สค.52)
ช่องทางการบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต   -(11 สค.52)
ประกาศตารางเวลาการรายงานตัว การฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต -(11 สค.52)
บัณฑิตที่ประสงค์ใช้บริการรถบัสวันที่ 19 ก.ย.52 -(10 สค.52)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิทยาศาสตร์ -(5 สค.52)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.บรรณารักษ์ -(5 สค.52)
รายนามผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2551 (หลักสูตร 4 ปี) -(31 กค.52)
รายนามผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2551 (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) -(31 กค.52)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ -(29 กค.52)
กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและการฝึกซ้อมย่อยที่วิทยาเขตตรัง -(24 กค.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ต.นักวิทยาศาสตร์ -(23 กค.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการท่องเที่ยว -(21 กค.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนตำแหน่งบรรณารักษ์ -(20 กค.52)
กำหนดการโดยย่อวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2552     -(17 กค.52)
ลำดับคณะในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี  2552 -(17 กค.52)
รายเอียดการชำระค่าธรรมเนียมสมัครโครงการโควตา ม.อ.ตรัง2553 -(14 กค.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนตำแหน่งอาจารย์ -(2 กค.52)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ -(1 กค.52)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอาจารย์ ทางด้านภาษาอังกฤษ -(1 กค.52)
Download ใบสมัคร "โควตา ม.อ.ตรัง ปีการศึกษา 2553 -(26 มิย.52)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการคัดเลือกนักเรียน โครงการโควตา ม.อ.ตรัง ปีการศึกษา 2553 -(26 มิย.52)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งบรรณารักษ์ -(19 มิย.52)
ใบสมัคร ทุน ป โท -(16 มิย.52)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน -(5 มิย.52)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(2 มิย.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(19 พค.52)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ด้านประกันภัยและด้านการตลาด -(23 เม.ษ.52)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(20 เม.ษ.52)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องระเบียบการคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปฯ -(10 เม.ษ.52)
ระเบียบการคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตตรัง -(9 เม.ษ.52)
ประกาศผลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถังเก็บน้ำสำรอง วิทยาเขตตรัง -(7 เม.ษ.52)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านการท่องเที่ยว -(25 มีค.52)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการท่องเที่ยว -(25 มีค.52)
ขอเชิญเสนองานว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์กีฬา เขตการศึกษาตรัง -(19 มีค.52)
สอบราคาเช่าพัสดุ เลขที่ 3/2552 (เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 100 ชุด) -(19 มีค.52)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการท่องเที่ยว -(17 มีค.52)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจ -(17 มีค.52)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างถังเก็บน้ำสำรอง วิทยาเขตตรัง -(5 มีค.52)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ทางด้านประกันภัยและด้านการตลาด -(3 มีค.52)
สอบราคาเช่าพัสดุ เลขที่2/2552 (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ชุด) -(27 กพ.52)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(18 กพ.52)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(18 กพ.52)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านการท่องเที่ยว -(18 กพ.52)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2552 -(13 กพ.52)
ร่างของเขตของงาน ก่อสร้างถังเก็บน้ำสำรอง วิทยาเขตตรัง -(10 กพ.52)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (รับผิดชอบงานเลขานุการผู้บริหาร) -(5 กพ.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษและด้านบริหารธุรกิจ -(2 กพ.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (รับผิดชอบงานเลขานุการผู้บริหาร) -(29 มค.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) -(29 มค.52)
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ -(28 มค.52)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 3/2552 -(23 มค.52)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) -(20 มค.52)
โครงการทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านเว็บ -(20 มค.52)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (รับผิดชอบงานเลขานุการผู้บริหาร) -(19 มค.52)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา -(15 มค.52)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (รับผิดชอบงานหอพักนักศึกษา) -(15 มค.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ -(8 มค.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สายปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา -(7 มค.52)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการอุดมศึกษา -(7 มค.52)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 2/2552 -(6 มค.52)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการอุดมศึกษา -(5 มค.52)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ ทางด้านการท่องเที่ยว -(5 มค.52)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) โดยวิธีพิเศษ (โควตา) -(29 ธค.51)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เขตการศึกษาตรัง -(23 ธค.51)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการบัญชีหลักสูตรต่อเนื่องโดยวิธีพิเศษ (โควตา) -(19 ธค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน  สายปฏิบัติการวิชาชีพ -(18 ธค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนต.นักวิชาการอุดมศึกษา (หอพักนักศึกษา) -(18 ธค.51)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.อาจารย์ทางด้านการท่องเที่ยว -(16 ธค.51)
เชิญบูชาเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระบรมราชชนก -(4 ธค.51)
การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร การบัญชี (ต่อเนื่อง) 2 ปี -(4 ธค.51)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 1/2552 ครุภัณฑ์ประจำศูนย์เรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง -(1 ธค.51)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดจราจรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -(26 พย.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ทางด้านการท่องเที่ยว -(26 พย.51)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา -(25 พย.51)
ชี้แจงการบริหารพื้นที่โรงอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -(21 พย.51)
ร่างขอบเขตงาน จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง (ฉบับแก้ไข) -(17 พย.51)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง -(14 พย.51)
ขยายรับสมัครตำแหน่งอาจารย์สาขาต่างๆ -(5 พย.51)
รับสมัครอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(5 พย.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนต.อาจารย์สาขาต่างๆ -(5 พย.51)
ร่างขอบเขตงาน จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง -(3 พย.51)
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(30 ตค.51)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร -(29 ตค.51)
สอบราคาเช่าพัสดุ เลขที่ 1/2552 (แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) -(29 ตค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการอุดมศึกษา -(29 ตค.51)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ -(27 ตค.51)
ประกาศผลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างศูนย์กีฬา เขตการศึกษาตรัง -(20 ตค.51)
สอบราคาเช่าพัสดุ เลขที่ 1/2552 -(17 ตค.51)
ประกาศผลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร -(17 ตค.51)
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา -(16 ตค.51)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ -(13 ตค.51)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -(9 ตค.51)
ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร -(6 ตค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ต.นักวิชาการอุดมศึกษา -(26 กย.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  และสอบสอนต.อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ -(22 กย.51)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ -(12 กย.51)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต.นักวิชาการอุดมศึกษา (รับผิดชอบงานบริการการศึกษา) -(9 กย.51)
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณโรงอาหารเขตการศึกษาตรัง (โรงอาหารใหม่) -(9 กย.51)
ร่างขอบเขตของงาน  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร -(8 กย.51)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานดูแล บำรุงรักษาภูมิทัศน์ -(8 กย.51)
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เขตการศึกษาตรัง -(8 กย.51)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี50 -(5 กย.51)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์งาน พบปะศิษย์เก่า ม.อ.สุราษฎร์ฯ -(5 กย.51)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามสาขาที่ได้รับคัดเลือก โควตา ม.อ.ตรัง -(4 กย.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการอุดมศึกษา (รับผิดชอบงานบริการการศึกษา) -(3 กย.51)
ประกาศรับสมัครงานต. นักวิชาการอุดมศึกษา -(1 กย.51)
ประกาศ การสอบสัมภาษณ์ "โควตา ม.อ.ตรัง" 2552 -(26 สค.51)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร  เขตการศึกษาตรัง -(26 สค.51)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา -(26 สค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนตำแหน่งอาจารย์ -(24 สค.51)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ -(24 สค.51)
กิจกรรม การประกวดและการอบรม ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ -(23 สค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาม.อ.ตรัง2552 -(22 สค.51)
รายชื่อผู้สมัครโควตา ม.อ.ตรัง 2552 -(22 สค.51)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ต.นักวิชาการอุดมศึกษา(รับผิดชอบงานบริการศึกษา) -(19 สค.51)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -(14 สค.51)
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี 3 โครงการ -(11 สค.51)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ -(8 สค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต. นักวิชาการอุดมศึกษา 2 ตำแหน่ง -(8 สค.51)
ร่างขอบเขตของงาน  ก่อสร้างอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร  เขตการศึกษาตรัง -(6 สค.51)
ม.อ. ตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง -(4 สค.51)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -(31 กค.51)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างศูนย์กีฬา  เขตการศึกษาตรัง -(31 กค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ต.นักวิชาการอุดมศึกษา 2 ตำแหน่ง -(25 กค.51)
เปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินการ และเงื่อนไขการมีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตา ม.อ.ตรัง -(25 กค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -(21 กค.51)
โครงการอบรม English for Teen สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (อบรมฟรี) -(15 กค.51)
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร -(15 กค.51)
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ระหว่างอาคารเรียนรวม 2 กับ อาคารวิทยบริการ และทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนรวม 1 กับ อาคาร -(15 กค.51)
คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษา ของผู้สมัคร -(11 กค.51)
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ -(11 กค.51)
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครโควตาม.อ.ตรัง -(11 กค.51)
ขยายเวลารับสมัคร โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ตำรวจ (English for Police) อบรมฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น -(10 กค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการท่องเที่ยว -(10 กค.51)
ร่างขอบเขตของงาน  ก่อสร้างอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร  เขตการศึกษาตรัง -(8 กค.51)
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างศูนย์กีฬา เขตการศึกษาตรัง -(2 กค.51)
มอ.ตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ -(1 กค.51)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริการที่เป็นเลิศ” สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) -(27 มิย.51)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริการที่เป็นเลิศ" สำหรับพนักงานระดับปฎิบัติการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) -(27 มิย.51)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 2 ตำแหน่ง -(26 มิย.51)
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา -(26 มิย.51)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ -(26 มิย.51)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง -(26 มิย.51)
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง รับสมัครงานหลายอัตรา -(23 มิย.51)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างศูนย์กีฬา เขตการศึกษาตรัง -(19 มิย.51)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร  เขตการศึกษาตรัง -(19 มิย.51)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ -(16 มิย.51)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา -(11 มิย.51)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ปี 2551 -(10 มิย.51)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ -(5 มิย.51)
ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการท่องเที่ยว -(5 มิย.51)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร  และขยายเวลารับสมัคร -(4 มิย.51)
รับสมัครพนักงานเงินรายได้  จำนวน 2 อัตรา -(4 มิย.51)
ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย -(30 พค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทุนพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน -(30 พค.51)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการอุดมศึกษา -(27 พค.51)
มอ. ตรัง เปิดรับสมัครอาจารย์ทางด้านการท่องเที่ยว -(23 พค.51)
ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 -(20 พค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา -(14 พค.51)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร เขตการศึกษาตรัง -(14 พค.51)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างศูนย์กีฬา เขตการศึกษาตรัง -(12 พค.51)
โครงการอบรมบริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไป "อบรมทางด้านคอมพิวเตอร์  2 หลักสูตร" -(8 พค.51)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2552 -(7 พค.51)
สอบราคาเช่าพัสดุ ครั้งที่ 2 (เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 100 ชุด) -(2 พค.51)
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุด ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ -(28 เม.ษ.51)
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง (SALC) ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ -(18 เม.ษ.51)
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ -(18 เม.ษ.51)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา -(11 เม.ษ.51)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ -(11 เม.ษ.51)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 8/2551  รายการ ชุดเครื่องเสียง -(10 เม.ษ.51)
สอบเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 100 ชุด -(8 เม.ษ.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง)รอบสอง -(4 เม.ษ.51)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เขตการศึกษาตรัง -(3 เม.ษ.51)
ร่างขอบเขตของงาน ก่อสร้างศูนย์กีฬา  เขตการศึกษาตรัง -(2 เม.ษ.51)
ร่างขอบเขตของงาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร เขตการศึกษาตรัง -(2 เม.ษ.51)
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า หลังคาคลุมจากอาคารกิจกรรมนักศึกษา และบุคลากร-อาคารหอพักนักศึกษา -(31 มีค.51)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ -(25 มีค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บัญชี(ต่อเนื่อง) รอบสอง -(24 มีค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) -(18 มีค.51)
รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร ในโรงอาหารชั่วคราว -(12 มีค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ -(6 มีค.51)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตร บธ.สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) รอบสอง -(4 มีค.51)
รับสมัครงาน หจก.เลิศวรพัฒน์ (ข้างห้างสิริบรรณ) -(3 มีค.51)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 7/2551 -(29 กพ.51)
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง -(28 กพ.51)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 6/2551 -(28 กพ.51)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร -(28 กพ.51)
ร่างขอบเขตของงาน ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  เขตการศึกษาตรัง -(28 กพ.51)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 5/2551 "ระบบเครือข่ายสำหรับศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง 1 ระบบ" -(22 กพ.51)
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา -(15 กพ.51)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ให้ดำเนินการตรวจสอบหนี้สิน -(12 กพ.51)
จ้างซ่อมระบบท่อน้ำประปาและฝ้าเพดานของหอพักนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 1/2551 -(6 กพ.51)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) โดยวิธีสอบคัดเลือก -(5 กพ.51)
ประกาศผลการสอบข้อเขียนบัญชี (ต่อเนื่อง) เวลา 17.00 น. -(25 มค.51)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บัญชี (ต่อเนื่อง) -(25 มค.51)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาบัญชี(ต่อเนื่อง) -(17 มค.51)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  เลขที่ 4/2551  ระบบป้องกันทรัพยากรสูญหาย จำนวน 1 ระบบ -(3 มค.51)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 3/2551 -(26 ธค.50)
ม.อ. ตรัง ขยายเวลาการรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์   -(13 ธค.50)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 2/2551 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 ชุด -(12 ธค.50)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) -(11 ธค.50)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 1/2551 จำนวน 4 รายการ -(11 ธค.50)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2551 -(6 ธค.50)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาบัญชีต่อเนื่อง -(3 ธค.50)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก -(28 พย.50)
งานว่าจ้างออกแบบโครงการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (เพิ่มเติม) -(1 พย.50)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ต.นักวิชาการเงินและบัญชี -(31 ตค.50)
ม.อ. ตรังเปิดรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์   จำนวน  8 อัตรา -(25 ตค.50)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี -(17 ตค.50)
งานว่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด -(17 ตค.50)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี -(2 ตค.50)
โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้” (สปว.การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้) -(2 ตค.50)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ -(28 กย.50)
ขอเชิญร่วมประกวดการออกแบบใบประกาศนียบัตรงาน "พฤกษาตะวันออก" -(27 กย.50)
ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลาในการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ -(20 กย.50)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ -(14 กย.50)
กำหนดการรับปริญญา ปี 2550 -(11 กย.50)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา -(11 กย.50)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ -(10 กย.50)
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทะเบียน ห้องงานบริการการศึกษา ห้องพัสดุ และ ห้องอาคารสถานที่ -(5 กย.50)
เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ เป็นวันที่ 14 กันยายน 2550 -(5 กย.50)
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง -(3 กย.50)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง -(3 กย.50)
ประกาศผลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร เขตการศึกษาตรัง -(31 สค.50)
ประกาศสำหรับบัณทิตที่จะรับปริญญา ปีการศึกษา 2550 -(29 สค.50)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ฝึกทักษะการเก็บข้อมูลภาคสนามในงานวิจัย" -(23 สค.50)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร Investors Knowledge -(22 สค.50)
โครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิจัย -(21 สค.50)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ -(17 สค.50)
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ -(10 สค.50)
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี -(9 สค.50)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งพนักงานขับรถ -(7 สค.50)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค -(1 สค.50)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ -(26 กค.50)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถ -(25 กค.50)
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและครู อาจารย์เข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -(24 กค.50)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดออกแบบเว็บไซต์ -(24 กค.50)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร  เขตการศึกษาตรัง -(19 กค.50)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิคและตำแหน่งพนักงานขับรถ -(17 กค.50)
ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ในงานPAF 2007 -(12 กค.50)
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา -(11 กค.50)
ประกาศรับสมัครงาน  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 12 ตำแหน่ง -(5 กค.50)
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถและหน่วยซ่อมบำรุง เขตการศึกษาตรัง -(5 กค.50)
ประกาศรับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา -(2 กค.50)
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ -(28 มิย.50)
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้  จำนวน  2  อัตรา -(11 มิย.50)
ประกาศขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการจัดจ้างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ -(7 มิย.50)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา -(6 มิย.50)
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์) -(6 มิย.50)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร  เขตการศึกษาตรัง -(4 มิย.50)
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ " กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" -(1 มิย.50)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการอุดมศึกษา 4 ตำแหน่ง -(1 มิย.50)
การกู้ยืมเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรในเขตการศึกษาตรัง -(30 พค.50)
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าหลังคาคลุมจากอาคารเรียนรวม-อาคารกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร -(30 พค.50)
ด่วนที่สุด ! นัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 49...ที่ทำเรื่องกู้ยืม กรอ. ปี 2549 ทุกคน -(24 พค.50)
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่รอบบริเวณอาคารสนามกีฬาในร่ม -(16 พค.50)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งแม่บ้าน -(20 เม.ษ.50)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ชุด VDO On Demand -(19 เม.ษ.50)
ประกาศรับสมัครงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ -(11 เม.ษ.50)
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารเขตการศึกษาตรัง -(4 เม.ษ.50)
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง -(27 กพ.50)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง -(27 กพ.50)
ขยายเวลา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 3/2550 (เครื่องฉายภาพทึบสามมิติ) -(27 กพ.50)
ขยายเวลา สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ เลขที่ 2/2550 -(27 กพ.50)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที่ 3/2550 -(19 กพ.50)
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ เลขที่ 2/2550 -(19 กพ.50)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  โดยวิธีสอบคัดเลือก  ประจำปีการศึกษา 2550 -(14 กพ.50)
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) รุ่นที่ 1 -(6 กพ.50)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการบัญชี ( ต่อเนื่อง ) ปี 50 -(5 กพ.50)
นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าประเมินรายวิชาภาคการศึกษาที่ 2 / 2549 -(1 กพ.50)
การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง ประจำปี 2550 -(26 มค.50)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สาขาวิชาการบัญชี ( ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2550 -(22 มค.50)
แจ้งความคืบหน้า การรับประกาศนีบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) รุ่นที่1 -(22 มค.50)
สอบราคาเช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง -(17 มค.50)
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า -(11 มค.50)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ -(3 มค.50)
ปฐมนิเทศโครงการ "ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร"  พุธที่ 3 มกราคม 2550  เวลา 15.00 น.  ห้อง  L211 -(29 ธค.49)
การรับประกาศนีบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) รุ่นที่1 -(29 ธค.49)
นศ.กู้ยืม กยศ. รับแบบคำขอกู้ที่กิจการ วันนี้ - 10 ม.ค.50 หรือ Load ทางเวป มอ.ตรัง  กำหนดส่งแบบคำขอ 15-20 ม.ค. 50 -(28 ธค.49)
LOAD ฟอร์มคำขอ กยศ. -(28 ธค.49)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  โดยวิธีพิเศษ  (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2550 -(21 ธค.49)
ม.อ.ตรังเปิดรับสมัครอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา -(20 ธค.49)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ ค.1/2550 -(19 ธค.49)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(โควตา) สาขาการบัญชี (ต่อเนื่อง) -(15 ธค.49)
รายชื่อผู้มีสทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ตำแหน่งพนักงานธุรการ -(6 ธค.49)
การสัมนา  MaximiZing  Value  in Supply  chains -(4 ธค.49)
ขอเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ -(4 ธค.49)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  จำนวน 4 อัตรา -(28 พย.49)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  เขตการศึกษาตรัง -(17 พย.49)
รับสมัครสอบคัดเลือก นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2550  สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) -(17 พย.49)
เพิ่มเติมคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบตำแหน่งพนักงานธุรการ -(7 พย.49)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้   จำนวน 4 อัตรา -(20 ตค.49)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา -(4 ตค.49)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา -(22 กย.49)
ม.อ.ตรัง ขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ -(15 กย.49)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานห้องสมุด) -(6 กย.49)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัย  ครั้งที่ 3/2549 -(31 สค.49)
สอบราคาจ้างทำความสะอาด ครั้งที่ 4/2549 -(31 สค.49)
ม.อ.ตรัง เปิดรับสมัครต.อาจารย์ ทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติ จำนวน 2 อัตรา -(30 สค.49)
ม.อ.ตรังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 3 ตำแหน่ง       &nb -(30 สค.49)
Australian Scholarships -(24 สค.49)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานในห้องสมุด) -(22 สค.49)
ประชุมวิชาการ "ทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ" -(11 สค.49)
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 อัตรา -(10 สค.49)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน -(8 สค.49)
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 7 อัตรา -(28 กค.49)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  ตำแหน่งแม่บ้าน -(20 กค.49)
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ -(19 กค.49)
สอบราคาซื้อวัสดุ ครั้งที่ 4/2549 -(29 มิย.49)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน -(28 มิย.49)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย -(20 มิย.49)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) -(17 กพ.49)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2549 -(16 กพ.49)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาการบัญชี ( ต่อเนื่อง) -(8 กพ.49)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม เขตการศึกษาตรัง -(27 มค.49)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สาขาวิชาการบัญชี ( ต่อเนื่อง) -(25 มค.49)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ (โควตา) -(23 มค.49)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โควตา) รอบสอง สาขาการบัญชี (ต่อเนื่อง) -(16 มค.49)
เลื่อนกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา บัญชี (ต่อเนื่อง) โดยวิธีพิเศษ (โควตา) -(30 ธค.48)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  (โควตา) สาขาการบัญชี (ต่อเนื่อง)  ประจำปีการศึกษา 2549 -(26 ธค.48)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โควตา )สาขาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2549 -(26 ธค.48)
ปีที่ 3  ฉบับที่ 6  ประจำเดือนมิถุนายน  2548 -(30 กย.48)
ปีที่ 3  ฉบับที่ 7  ประจำเดือนกรกฎาคม  2548 -(30 กย.48)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2548 -(29 กย.48)
ม.อ. ตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  (ทางด้านคอมพิวเตอร์) -(24 สค.48)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง  เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย -(14 กค.48)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง เปิดรับสมัครพนักงาน -(6 พค.48)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง เปิดรับสมัครพนักงาน -(19 เม.ษ.48)
จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคคลทั่วไป -(11 มีค.48)