ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : กำหนดการทำสัญญากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560  
     
  รายละเอียดดังเอกสารแนบ
-----------------------------------------------------
ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่ต้องรอวงเงินจัดสรรเพิ่มเติม ซึ่งไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการทำสัญญา ดังนี้
และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมด้วยตามกำหนดการ
เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

1. อรอมล ชาตรีวงศ์
2. ปรียาภรณ์ ทองแผน
3. อาภาภรณ์ นาคแก้ว
4. อัตดูฮา ละไม
5. ชาลิสา ฉลองกุล
6. กัณฐมณี ชูเมือง
7. ณัฐญา ทองดี
8. วิภารัตน์ กิ้มเฉี้ยง
9. สายธาร คีรีรัตน์
10. มนัสวี วงศ์แฝด
11. อนันตญา ตันสุย
12. สุรีรัตน์ ดำคู่
13. กัลยา อ่อนรู้ที่
14. ดวงกมล ลูกเหล็ม
15. อรวรรณ แสวงผล
16. สุดธิดา จินดาเพชร
17. สุพรรณิกา จงรักษ์
18. สุรีรัตน์ สงวนจิต
19. มณีกานต์ แพนเดช
20. อุมาพร ใจห้าว
21. นวรัตน์ บุญมาศ
22. วัชรพงศ์ จันทร์ด้วง
23. ลลิตา ยี่สิ้น
24. สุพรรษา เขียวดำ
25.อาตีก๊ะห์ อาแด
26. วรรณิดา คีรีรักษ์
27. ศิรภัสสร เอี่ยมละม่อม
28. ชลิตา หอมเกตุ
29. ซุลตานา เจะเตะ
30. อุดมศักดิ์ ขวัญทอง
31. ปวีณ์ธิดา แสงเพ็ชร
32. ณัฐพล เจ๊ะเหระ
33. จุฬาลักษณ์ คงกิ้ม

งานทุนการศึกษา
โทร 075-201724
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_8003.pdf 
     
  ประกาศโดย darat.p    ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 1965 ครั้ง