ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204 )  
     
  ขั้นตอน
1. พิมพ์แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204) จากไฟล์แนบ หรือ รับได้ที่งานทุนการศึกษา
2. กรอกข้อมูลได้ตามตัวอย่าง ตามเอกสารแนบ
3. แนบหลักฐานประกอบ
 - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ใบ (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
4. ส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารแนบที่เจ้าหน้าที่กองทุนกู้ยืม ม.อ.ตรัง /เสร็จสิ้นขั้นตอนสำหรับนักศึกษา
5. สถานศึกษาเป็นผู้รับรองสถานภาพนักศึกษา
6. เจ้าหน้าที่กองทุนกู้ยืม จะเป็นผู้จัดส่งเอกสารไปยังธนาคาร เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลต่อไป
7. เสร็จสิ้น

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาที่เคยกู้ยืม และไม่ได้ดำเนินการกู้ยืมต่อเนื่องกันทุกปี ต่อมาได้รับใบแจ้งหนี้ส่งไปที่บ้าน
ก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันตามขั้นตอนข้างต้น
- กำหนดส่ง ภายใน 15 วันหลังจากวันที่เปิดเทอมในแต่ละปีการศึกษา ที่ไม่ได้กู้ยืม


งานทุนการศึกษา
โทร 075-201724
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7893.pdf 
 ==> news_id_7893_2.pdf 
     
  ประกาศโดย darat.p    ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 175 ครั้ง