ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : แนวปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาคและปลายภาค รายวิชา 941-112 FUNDA. ENG. LISTEN. & SPEAK.  
     
      ด้วยสาขาวิชาภาษา กำหนดให้ในทุกภาคการศึกษา ที่มีการสอบ
กลางภาค และปลายภาคในรายวิชา 941-112 FUNDA. ENG. LISTEN.
& SPEAK.
    - นักศึกษาต้องทดสอบทักษะการฟังในครึ่งแรกของการสอบก่อน
โดยทดสอบความเข้าใจด้านการสนทนาในครึ่งหลังของการสอบ
จากระยะเวลาการสอบทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง
    ดังนั้น นักศึกษาจะไม่มีสิทธิเข้าสอบในรายวิชา 941-112
หากเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 15 นาที นับตั้งแต่เวลาเริ่มสอบ

(ทั้งนี้ โดยไม่มีข้ออนุโลมตามแนวปฏิบัติการสอบของนักศึกษาที่ห้าม
นักศึกษาเข้าสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที)
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7726.pdf 
     
  ประกาศโดย weena    ข่าวแสดงถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 284 ครั้ง