ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งจิตอาสาของผู้กู้ยืมและแบบฟอร์มที่ใช้  
     
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ
- ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร 075-201724
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7882.pdf 
     
  ประกาศโดย darat.p    ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 กรกฎคม 2561    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 4364 ครั้ง