ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : นักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2560  
     
  แจ้ง นักศึกษา

นักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว (ทุกโครงการรับการนักศึกษา)
สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้แล้ว และหากนักศึกษาต้องการนำเอกสารไปเบิกค่าเล่าเรียน
นักศึกษาจะต้อง ดำเนินการดังนี้
กรณีที่ 1
1. พิมพ์เสร็จรับเงินนำมาประทับตรา ที่งานบัญชีและการเงิน สำนักงานอธิการบดี 3
 
2. พิมพ์ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามเอกสารแนบ)


กรณีที่ 2
1. นักศึกษาสามารถมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่ห้องงานบัญชีและการเงิน สำนักงานอธิการบดี 3 พร้อมประทับตรา
2. ขอรับประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ห้องงานบัญชีและการเงิน  


จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7949.pdf 
     
  ประกาศโดย onanong.t    ข่าวแสดงถึงวันที่ 20 กันยายน 2560    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 93 ครั้ง