ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.108)  
     
  ขั้นตอน
1. พิมพ์แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.108) จากไฟล์แนบ หรือ รับได้ที่งานทุนการศึกษา
2. กรอกข้อมูลได้ตามตัวอย่าง ตามเอกสารแนบ
3. แนบหลักฐานประกอบ
 - สำเนาเอกสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สำเนาทะเบียนบ้าน
อย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารแนบที่เจ้าหน้าที่กองทุนกู้ยืม ม.อ.ตรัง /เสร็จสิ้นขั้นตอนสำหรับนักศึกษา
5. สถานศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูลของนักศึกษา
6. เจ้าหน้าที่กองทุนกู้ยืม จะเป็นผู้จัดส่งเอกสารไปยังธนาคารเพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลต่อไป
7. เสร็จสิ้น

หมายเหตุ
- กำหนดส่งภายใน 15 วัน หลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลงานทุนการศึกษา
โทร 075-201724
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7892.pdf 
 ==> news_id_7892_2.pdf 
     
  ประกาศโดย darat.p    ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 219 ครั้ง