ข่าวนี้สำหรับ : ผู้สนใจทั่วไป  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557-2559  
     
  ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา
2557 - 2559

วิทยาเขตตรัง

กลุ่ม 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
        ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท ได้แก่
                หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
         1) สา่ขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
         2) สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
         3) สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
         4) สาขาวิชาการตลาด              
                หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
         1) สาขาวิชาการบัญชี
         2) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
         1) สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ
                หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
         1) สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ

กลุ่ม 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ได้แก่
                หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
         1) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว   ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท  
             
                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
         1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
             - เรียนที่มาเลเซีย (ในชั้นปีที่ 3)   ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
             - เรียนที่จีน (ในชั้นปีที่ 3)           ภาคการศึกษาละ 46,000 บาท

กลุ่ม 4 โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
                หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

***รายละเอียดตามประกาศที่แนบ***
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_5753.pdf 
     
  ประกาศโดย weena    ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 42017 ครั้ง