ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559  
     
           ขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ภาค 2/59) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (3/59)
ในปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบ
          1. รายชื่อ(คำนำหน้า,ชื่อ - สกุล)
          2. ชื่อตรงกับสาขาที่เรียน        
          ในเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่องานทะเบียนฯ
เพื่อดำเนินตรวจสอบและการแก้ไข  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ : 1. กรณีที่นักศึกษายังไม่ส่งแบบสำรวจรายวิชาเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ให้ส่งภายในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

               2. กรณีนักศึกษาที่ GPA ถึงเกณฑ์ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง/สอง
แต่ระบุว่าขาดคุณสมบัติ หมายความดังนี้

*** เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
      - 17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.00 หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ

*** เกียรตินิยมอันดับสอง ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้
ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
      - 17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
         (หมวดวิชาแกน กลุ่มวิชาชีพ รายวิชาชีพบังคับ/รายวิชาชีพเลือก)
      - 17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ
               
                3. กรณีที่นักศึกษาติดสัญลักษณ์ I ให้ดำเนินการติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อแก้
สัญลักษณ์ I
               
                4. นักศึกษาที่ตกค้างรายวิชา ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่เปิดสอน
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7862.pdf 
     
  ประกาศโดย sineenat    ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ตุลาคมคม 2560    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 3205 ครั้ง