ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมหัวข้อ ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์  
     
  ถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกสาขา
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

   ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการอบรมหัวข้อ "ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์" ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนและนักศึกษาฝึกงานที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ก่อนไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
   
   ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาทุกคน เข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมดังกล่าว โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง L2222 อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา
08.30 - 16.00 น.

//การอบรมดังกล่าวนับเป็นชั่วโมงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาจำนวน 6 ชั่วโมง
//สำหรับนักศึกษาคณะพาณิชยฯปี 4 และนักศึกษาคณะสถาปัตยฯปี 5 ที่เข้าอบรมจะได้ชั่วโมงกิจกรรมบังคับเลือก ในโครงการปัจฉิมนิเทศจำนวน 3 ชั่วโมง

ขอบคุณครับ
นายภาณุมาศ  เยาดำ
งานบริการการศึกษา
 
     
     
  ประกาศโดย panumas.y    ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 มกราคม 2561    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 711 ครั้ง