ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : ประกาศเกณฑ์ข้อบังคับการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงาน  
     
  ถึงนักศึกษาทุกหลักสูตร

       ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดเกณฑ์ข้อบังคับการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงาน เพื่อให้การไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
     
       ในการนี้ จึงขอประกาศเกณฑ์ข้อบังคับการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงานของนักศึกษาทุกหลักสูตรตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

งานบริการการศึกษา
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7965.pdf 
     
  ประกาศโดย panumas.y    ข่าวแสดงถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 2246 ครั้ง