ข่าวนี้สำหรับ : นักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : ^-^ นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ^-^  
     
   นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล จากบิดา มารดา เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาดำเนินการส่งที่งานสวัสดิการนักศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่โรงพยาบาลตรัง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560  เท่านั้น  
     
     
  ประกาศโดย somjit    ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 239 ครั้ง