ข่าวนี้สำหรับ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  
 
     
     
  หัวข้อข่าว : **นักศึกษา รหัส 60... ทุกคน ยื่นแบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า **  
     
  สำหรับนักศึกษารหัส 60.... ทุกคน โปรดทราบ

  นักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้มาขอรับแบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร 30 บาท)  ที่งานสวัสดิการนักศึกษา หรือสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้อง ฯ

  หากนักศึกษาไม่ได้ย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด สามารถใช้สิทธิ์เข้ารับบริการสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ได้ที่สถานีอนามัยควนปริง และโรงพยาบาลตรัง หรือหน่วยราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งภายในจังหวัดตรัง

  สำหรับนักศึกษาที่เป็นบุตรข้าราชการให้ทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยพร้อมทำระบบจ่ายตรงที่งานสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลตรัง เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ให้มาดำเนินเรื่องขอย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลมาที่ โรงพยาบาลตรัง

   ส่งเอกสารในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นี้เท่านั้น (วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา) ที่จุดรับบริการ หน้างานทะเบียน สนอ. 3  

  สามารถดาวน์โหลด ตามไฟล์แนบ เขียนเอกสารตามตัวอย่างเท่านั้น พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560
 
*** นักศึกษาไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน***
 
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_7812.pdf 
     
  ประกาศโดย somjit    ข่าวแสดงถึงวันที่ 31 ตุลาคมคม 2561    มีผู้เปิดอ่านแล้วประมาณ 1600 ครั้ง