ประกาศรายชื่อ่ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ ต.ช่างเทคนิค -(26 กย.60)
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือก จ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ -(26 กย.60)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการภูมิทัศน์ (4 อัตรา) -(19 กย.60)
ประกาศ รายชื่่อผู้มีมีิสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา -(15 กย.60)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอน ต.อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา -(15 กย.60)
ประกาศ รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน ต.อาจารย์ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ -(15 กย.60)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ วุฒิป.ตรี 3 อัตรา -(8 กย.60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา -(4 กย.60)
ประกาศขยายเวลาการรับตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการตลาด  1 อัตรา -(25 กค.60)