**นักศึกษาชายที่ได้ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารฯ ** -(1 กพ.61)
กำหนดการสอบภาษาอังกฤษ PSU-Test ประจำปีการศึกษา 2560 -(25 มค.61)
^_^ ขอยื่นเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ฯ ปี 2561 ^-^ -(24 พย.60)
ข้อปฏิบัติในการคุมสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -(9 ตค.60)
แจ้งเพื่อทราบ ** สิทธิประกันอุบัติเหตุ ** ปี 2560 -(4 สค.60)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ตรวจสอบรายชื่อ"สิทธิบัตรทอง" -(31 กค.60)
โปรแกรมช่วยคิดคำนวณเกรดด้วยตนเอง -(2 มิย.60)
**นักศึกษา รหัส 60... ทุกคน ยื่นแบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ** -(3 พค.60)