ขอพบนักศึกษา คณะพาณิชฯ ชั้นปีที่ 4 และ คณะสถาปัตฯ ชั้นปีที่ 5 ฟังชี้แจงการขอสำเร็จการศึกษา -(7 พย.60)
การถอนติดสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ 1/2560 -(24 ตค.60)
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 -(16 ตค.60)
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 -(30 พค.60)
Academic Calendar for Trang Campus 2017 -(30 พค.60)
แนวปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาคและปลายภาค รายวิชา 941-112 FUNDA. ENG. LISTEN. & SPEAK. -(2 มีค.60)