กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 2560 -(11 ตค.60)
ประกาศเกณฑ์ข้อบังคับการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงาน -(21 สค.60)