รายชื่อ -(8 พย.60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบเพิ่มเติม -(21 กย.60)
หนังสือขอความอนุเคราะห์รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน -(12 กย.60)
แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.108) -(3 กค.60)
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204 ) -(3 กค.60)
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กรอ.204) -(3 กค.60)
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งจิตอาสาของผู้กู้ยืมและแบบฟอร์มที่ใช้ -(26 มิย.60)
เอกสาร -(11 มีค.60)
กำหนดการับสมัครผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่อง สำหรับปีการศึกษา 2560 -(11 มีค.60)