เชิญเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ -(20 พย.60)
^-^ ตรวจสอบรายชื่อชั่วโมงกิจกรรม ^-^ -(15 พย.60)
ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2560 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของดให้บริการสำหรับห้อง C-SERVICE -(15 พย.60)
!!! รับไปรษีย์ภัณฑ์ตกค้าง ด่วนมากด่วนมาก !!! -(13 พย.60)
รับสมัครทุนการศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน สำหรับ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทอม 1/2560 -(10 พย.60)
รับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2560 -(10 พย.60)
ประกาศรับสมัครผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ต่อเนื่อง เทอม 2/2560 -(9 พย.60)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน -(9 พย.60)
กำหนดการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุน ของ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 -(8 พย.60)
รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561 -(6 พย.60)
เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน นักศึกษารหัส 60 -(19 กย.60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 -(12 กย.60)
!! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ !! -(19 สค.60)
^-^ นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ^-^ -(15 สค.60)
ุูุุูู^--^  รับบัตร รพ. ตรัง ^--^ -(15 สค.60)
แจ้งเพื่อทราบ ** สิทธิประกันอุบัติเหตุ ** ปี 2560 -(4 สค.60)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ตรวจสอบรายชื่อ"สิทธิบัตรทอง" -(31 กค.60)
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งจิตอาสาของผู้กู้ยืมและแบบฟอร์มที่ใช้ -(26 มิย.60)
โปรแกรมช่วยคิดคำนวณเกรดด้วยตนเอง -(2 มิย.60)
**นักศึกษา รหัส 60... ทุกคน ยื่นแบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ** -(3 พค.60)
กำหนดการับสมัครผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่อง สำหรับปีการศึกษา 2560 -(11 มีค.60)
ขั้ันตอนการของทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ -(28 กพ.60)
หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติการบริการสุขภาพวิทยาเขตตรัง -(27 กค.59)