งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติมและแจ้งรายชื่อนักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน -(18 มค.61)
ประกาศรับสมัครสอบ TOEIC ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ -(17 มค.61)
เปิดทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ Computer Literacy 2/2560 -(16 มค.61)
ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย -(16 มค.61)
ขอเชิญเข้าร่วมงาน the 4th Thai-Indian Fun Fairs -(16 มค.61)
***กำหนดส่งเอกสารนักศึกษาทุนโครงการเรียนดี-ค่าธรรมเนียมหอพัก*** -(12 มค.61)
กำหนดการสอบ Placement Test ของ น.ศ. ชั้นปี 2 (ทุกสาขา) -(12 มค.61)
*** ใบอนุญาตลาเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  ชาย เพื่อฝึกภาคสนาม *** -(11 มค.61)
แนะนำหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Lund ประเทศสวีเดน -(5 มค.61)
*** ใบอนุญาตลาเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 เพื่อฝึกภาคสนาม *** -(21 ธค.60)
## ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม "โครงการเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป" ### -(12 ธค.60)
^_^ ขอยื่นเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ฯ ปี 2561 ^-^ -(24 พย.60)
ประกาศรับสมัครผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ต่อเนื่อง เทอม 2/2560 -(9 พย.60)
รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561 -(6 พย.60)
แจ้งเพื่อทราบ ** สิทธิประกันอุบัติเหตุ ** ปี 2560 -(4 สค.60)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ตรวจสอบรายชื่อ"สิทธิบัตรทอง" -(31 กค.60)
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งจิตอาสาของผู้กู้ยืมและแบบฟอร์มที่ใช้ -(26 มิย.60)
โปรแกรมช่วยคิดคำนวณเกรดด้วยตนเอง -(2 มิย.60)
**นักศึกษา รหัส 60... ทุกคน ยื่นแบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ** -(3 พค.60)
ขั้ันตอนการของทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ -(28 กพ.60)