แจ้งผลพิจารณาการขอย้ายสาขา -(18 มค.61)
แจ้งนักศึกษาชำระเงินผิดภาคการศึกษา ประจำภาค 2/2560 -(5 มค.61)
แจ้งผลการพิจารณา การขอเลื่อนการสอบปลายภาค 1/2560 เพิ่มเติม -(26 ธค.60)
แจ้งผลการพิจารณา การขอเลื่อนการสอบปลายภาค 1/2560 เพิ่มเติม -(25 ธค.60)
แจ้งผลการพิจารณา การขอเลื่อนการสอบปลายภาค 1/2560 เพิ่มเติม -(21 ธค.60)
แจ้งผลการพิจารณา การขอเลื่อนการสอบปลายภาค 1/2560 -(15 ธค.60)
การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 -(1 ธค.60)
Academic Calendar for Trang Campus 2017 -(30 พค.60)
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 -(30 พค.60)
แนวปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาคและปลายภาค รายวิชา 941-112 FUNDA. ENG. LISTEN. & SPEAK. -(2 มีค.60)