ผลการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 -(7 พย.60)
ผลการตอบรับเข้าฝึกงาน ACC, AIS -(18 ตค.60)
กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 2560 -(11 ตค.60)
ประกาศเกณฑ์ข้อบังคับการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงาน -(21 สค.60)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมหัวข้อ ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ -(18 สค.60)