ม.อ. วิชาการ วิทยาเขตตรัง

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 ในชื่องาน “ม.อ.วิชาการ และมหกรรมวัฒนธรรม ประจำปี 2560” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่  25 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ภายใต้หัวข้อหลัก 50 ปี ม.อ. บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย “2560 ม.อ.วิชาการ ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

        ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง กล่าวว่า ในปีนี้ วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน การประกวด การอบรมสัมมนา นิทรรศการ และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 7520 1712 


กำหนดการพิธีเปิด

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

******************************

8.30 น.                   ผู้เข้าร่วมงานพร้อม ณ บริเวณพิธี

9.00 น.                   ประธานในพิธี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เดินทางมาถึง ณ บริเวณพิธี

9.10 น.                   รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง กล่าวรายงานการจัดงาน “ม.อ. วิชาการ 2560”

9.20 น.                   ประธานในพิธี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย กล่าวเปิดงาน “ม.อ. วิชาการ 2560”

9.30 น.                   ชมการแสดงจากนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ

9.40 น.                   แขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

10.00 น.                 แขกผู้มีเกียรติร่วมชมกิจกรรมในงาน “ม.อ. วิชาการ 2560”


กิจกรรม Recent Posts