โครงการสุดยอดการติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลดเอกสารติว วิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จึงร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) และโรงเรียนกวดวิชาวิทยานุสรณ์ (ตรัง) จัดโครงการ “สุดยอดการติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3” เพื่อแนะแนวและเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยวิทยากรและทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษา เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการเรียน พร้อมกับการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีประสิทธิภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

กำหนดการ
โครงการสุดยอดการติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

13.00 น. – 13.30 น.     ลงทะเบียน ณ หน้าห้อง L1211 อาคารเรียนรวม 1

13.45 น. – 14.00 น.     พิธีเปิด

14.00 น. – 16.00 น.     ติวเข้มเติมเต็มความรู้วิชา GAT ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์มิ่งขวัญ  จุลวรรณา

 ***หมายเหตุ :  กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075 – 201770