นิทรรศการ การแสดงผลงาน

  1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9
  2. นิทรรศการความรู้ด้านวิชาการ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เทคโนโลยีอัจฉริยะกับ Microsoft Kinect Sensor เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality หรือ VR) และเทคโนโลยี IoT เป็นต้น
  • นิทรรศการเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (Computer Network and The Internet Technology Exhibition)
  • ความรู้เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและวิชาชีพสถาปนิก
  • ให้ความรู้พร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับภาษีอากรในชีวิตประจำวัน
  • “สีสันแห่งจีน” (Colorful China)

    3. อื่นๆที่น่าสนใจ

  • ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  • โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ต่อชุมชน
  • โครงการงานเข้างานวัด ครั้งที่ 6 และการนำเสนอผลงานนักศึกษา

*** กิจกรรมในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 *** 

Recent Posts