ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2560  

ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2559 + แบบฟอร์ม
ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2559  
ประกาศ การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 แหล่งทุนวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2559   
 แหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ 
 แหล่งทุนวิจัยภายนอกประเทศ 
 การจัดส่งรายงานวิจัย ทุนงบประมาณแผ่นดินและทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
 แบบฟอร์ม ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของนักวิจัยใหม่ 
แนวปฎิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เกณฑ์การตั้งงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยวิทยาเขตตรัง  งานบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7520-1731  โทรสาร:  0 7520-1711