ระเบียบกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
รายละเอียดเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กองทุนวิจัย
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 
แนวปฎิบัติในการขยายระยะเวลาการวิจัย
ระเบียบฯ ว่าด้วยการ.ให้บริการวิจัยและพัฒนา พ ศ 2551
ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราการจัดสรรค่าบริหารจัดการทุนอุดหนนุการวิจัย พ.ศ. 2554 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วย  ค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2554 

 

คำสั่ง คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตตรัง ปัจจุบัน และ
คำสั่ง คณะกรรมการประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตตรัง (ปีงบประมาณ 2556 - 2557)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

คำสั่ง คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตตรัง ที่ผ่านมา
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตตรัง (ปีงบประมาณ 2555 - 2556)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย วิทยาเขตตรัง (ปีงบประมาณ 2554)
รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เขตการศึกษาตรัง
คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เขตการศึกษาตรัง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เขตการศึกษาตรัง 
คำสั่ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เขตการศึกษาตรัง 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
 
============================================================