โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ

 ภาพกิจกรรม Research caravan วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556
 ภาพกิจกรรม Research caravan วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555
 ภาพกิจกรรม การเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 24 ก ค 55 Download เอกสารประกอบการประชุม