ประกาศ แบบฟอร์ม และ ขั้นตอนการขอทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาเขตตรัง
 
      ผู้สนใจขอรับทุน ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ที่งานบริการการศึกษา วิทยาเขตตรัง โทรศัพท์ภายใน 51731

1  ประกาศ/หลักเกณฑ์

ประกาศ การขยายเวลารับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2559  

ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2559  
 ประกาศ การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 แหล่งทุนวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 
 แหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ 
 แหล่งทุนวิจัยภายนอกประเทศ 
 ประกาศ การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ (วิทยาเขตตรัง)  
 แบบฟอร์ม เพื่อขอรับเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (วิทยาเขตตรัง) 
 เกณฑ์การตั้งงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยวิทยาเขตตรัง  
 หัวข้อวิจัยสถาบันที่แนะนำให้บุคลากรวิทยาเขตตรังขอทุน 
 แบบฟอร์ม ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของนักวิจัยใหม่ 
 แนวปฎิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 จรรยาบรรณนักวิจัย ที่ควรรู้
 จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางการปฎิบัติ
 ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศมาทำวิจัยในประเทศไทย 
 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิจัยและพัฒนา พ ศ 2551

 

 

2  แบบฟอร์มที่ใช้  

แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย    (แบบวิจัย 1) 
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย    (แบบวิจัย 1/โครงงาน) 
 หลักเกณฑ์การการเขียนบรรณานุกรม ทางสังคมศาสตร์ แบบ APA Style

แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย  (แบบวิจัย 1 /วิจัยสถาบัน)

แบบฟอร์มการตรวจสอบโครงการวิจัยเบื้องต้น    (แบบวิจัย 12)

แบบฟอร์มการตรวจสอบโครงการวิจัยเบื้องต้น วิจัยสถาบัน   (แบบวิจัย 12/วิจัยสถาบัน)

แบบฟอร์มโครงการวิจัยที่กำลังทำอยู่      (แบบวิจัย 7)

แบบฟอร์มประเมินโครงการวิจัย            (แบบวิจัย 9)

แบบฟอร์มประเมินโครงการวิจัยสถาบัน  (แบบวิจัย 9/วิจัยสถาบัน)

แบบฟอร์มการปรับปรุงโครงการ           (แบบวิจัย 6)

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า          (แบบวิจัย 3.2)

แบบฟอร์มแจ้งผลการพิจารณาความก้าวหน้า (แบบวิจัย 13)

แบบฟอร์มขอขยายโครงการวิจัย            (แบบวิจัย 14)

แบบฟอร์มการประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง   (แบบวิจัย 15.2)

แบบฟอร์มรายงานสรุปค่าใช้จ่าย           (แบบวิจัย 5)

 

 

3  ขั้นตอนการขอทุนวิจัยอุดหนุนวิจัยวิทยาเขตตรัง

 

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยของวิทยาเขตตรัง / ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผ่านมา 
 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักวิจัยที่มีต่อการสนับสนุนการวิจัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำวิจัย วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2554 
 แบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์และนักวิจัยที่มีต่อการสนับสนุนการวิจัยและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ประจำปีการศึกษา 2553 
 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2558  
ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557 
ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2556 
ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2555 
ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2554 
เกณฑ์การตั้งงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยวิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2554 
ประกาศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2552
ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัย เขตการศึกษาตรัง ปี 2551

 ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 2555