ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์วิทยาเขตตรัง
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 "How Teachers Can Make the Keyword Method More Challenging for Students" , ตีพิมพ์ในวารสาร Asian EFL JournalVolume 96 - November 2016  pages : 60-82 โดย Satima Rotjanawongchai

 

 "ปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตตรัง" , ตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)Volume : 8 Issue : 3, September-December 2014, pages : 119 - 126 โดยดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์

  "Guanxi Networks, Values, and Business Ethics: A Business Network Perspective เครือข่าย Guanxi, ค่านิยม, และจริยธรรม ทางธุรกิจ: มุมมองในเชิงเครือข่ายธุรกิจ" , ตีพิมพ์ในวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมาสตร์, Volume 20, No. 2 (2014)  หน้าที่ 39-67 โดยดร.เทา ลู และ ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ 


 "แนวทางการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์"
 , ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหอการค้าไทย, ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2558 หน้าที่ 50-64 โดยอาจารย์สุพัฒธนา สุขรัตน์ 

   "ระดับความเชื่อมั่นของการควบคุมภายในองค์กรในประเทศไทย"  ตีพิมพ์ในวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 140 เมษายน-มิถุนายน 2557 (หมายเหตุ เรื่องที่ 4) โดยอาจารย์ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร

 

   "การเปรียบเทียบรูปแบบ แนวทาง: การเปิดเผยข้อมูลและการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2556, โดยอาจารย์ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร 

 Sarbanes Oxley Acts และการกำกับดูแลกิจการในต่างประเทศสู่ธรรมมาภิบาลในประเทศไทย ตีพิมพ์ในวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 138 ตุลาคม-ธันวาคม 2556 (หมายเหตุ เรื่องที่ 5)

 Toward a typology of medical tourists: A case study of Thailand  
โดย
Methawee Wongkit, Bob McKercher,

 The Mixing of Thai and English: Communicative Strategies in Internet Chat Rooms 
โดย อาจารย์จิราพร เยี่ยมคำนวณ

 นัยทางการใช้ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษและความเป็นไปได้ในการใช้ห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเลือก
โดย อาจารย์จิราพร เยี่ยมคำนวณ

 การจัดการกำไรของธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงินซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 
โดย ผศ.ปาริชาติ มณีมัย และ อ.ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล

 ผลกระทบของพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตและกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
โดย อาจารย์สิริพรรณ แซ่ติ่ม อาจารย์สุพัฒธนา สุขรัตน์ อาจารย์แสงนภา หิรัญมุทราภรณ์ และ อาจารย์อรชนก ช่องสมบัติ

 การสำรวจสถานการณ์แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมบริการ
โดย อ.ยุวดี จันทะศิริ และ อ.พฤฒ ยวนแหล

 การสำรวจการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของนักศึกษาไทย 
โดย อ.นันทนา สิทธิรักษ์ และ อ.สุทธิดา พรจำเริญ

 การจัดการต้นทุนธุรกิจสปา : กรณีศึกษา โรงแรม/รีสอร์ท สปา และ เดย์สปา ในภาคใต้  
โดย อ.สุดใจ ขอเสริมศรี

 การวิเคราะห์การออมของครัวเรือนในจังหวัดตรัง 
โดย อ.ปรารถนา หลีกภัย

 การศึกษาการบริหารการเงินและการบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง 
โดย อ.ปาริชาติ มณีมัย

 การวินิจฉัยอาการโรคพิษสุนัขบ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Based Program for Rapid Canine Rabies Diagnosis) 
โดย Boonlert Lumlertdacha, DVM*, Sippakarn Kassawat, MSc**, Veera Thepsumethanon, DVM*, Thiravat Hemachudha, MD***)

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัยของอาจารย์วิทยาเขตตรัง
ที่ได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

 

 

 A Comparative Study of Using Cohesive Devices in Thai and English College Students’ Academic Compositions34th Thailand TESOL International Conference “21st Century English Language Education: Towards Global Citizenship” The Empress Hotel in Chiang Mai, Thailand from January 17-18, 2014, โดย อาจารย์พรรษา พรหมมาศ

 

 Scheduling Time-Triggered Traffic in TTEthernet systems
โดย ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ Ekarin Suethanuwong

 Code-mixing and Virtual Identity in the Bilingual Chat Rooms: Tinglish, Awareness and Attitudes
โดย อาจารย์จิราพร เยี่ยมคำนวณ

 APPLYING ONTOLOGY AND METADATA FOR TOURISM INFORMATION
โดย ดร.ปาทิตตา สุขสมบูรณ์ การเซีย, อัจฉรา หลีระพงศ์ และ นันทิยา อริยะพิชัย 
(Patitta Suksomboon Garcia, Atchara Leeraphong,Nanthiya Ariyapichai)

 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบให้บริการแผนที่ผ่านเว็บ: กรณีศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศจังหวัดสงขลา
โดย อาจารย์บานเย็น แซ่หลี, อาจารย์ศุภโชค สุขเกษม, ศิวิภา พฤฒิคณี, ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ และ รัตนา ทองย้อย

 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บเพื่อเฝ้าระวังตรวจจับพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดไข้เลือดออก
โดย อาจารย์สิปกานต์ กลัดสวัสดิ์ และคณะวิจัย

 

 

 

 


ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน

การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวัง กับสภาพการณ์จริงต่อบทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษา ในทัศนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
โดย
คุณวีณา แพฟืน        คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข        คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล

 

 

ปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2
บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5
บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้วิจัย

 

คุณภาพบัณฑิตทางบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในทัศนะของผู้จ้างงาน
โดย คุณกุสุมา ปักปิ่นเพชร  บทคัดย่อ

 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ได้รับรางวัล)  โดย คุณกุสุมา ปักปิ่นเพชร   บทคัดย่อ