ประกาศ การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(ประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง)
 
 
 
ประกาศ รางวัลสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย 
(ประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )
 
 
ประกาศ รางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ 
(ประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )


บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ สกอ. และ สกว. ยอมรับ