ระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

 

  

 

 

 

Smiley ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร 

          ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น หรือความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์ หรือวิธีการในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวความคิด กรรมวิธี และทฤษฏีต่างๆ เป็นต้น

 

Smiley ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 


 
1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)
          คือ ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์นี้จะเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้น ใหม่ หรือที่เกี่ยวกับตัวสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างสวยงามของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ ชื่อและถิ่นที่อยู่ทางการค้า ที่รวมถึงแหล่งกำเนิดสินค้า และการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

 

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
        1.1 สิทธิบัตร (Patent)
        1.2 แบบผังภูมิของวงจรรวม (
Layout-Dsigns of Integrated Circuit)
        1.3 เครื่องหมายการค้า (
Trademark)
        1.4 ความลับทางการค้า (
Trade Secrets)
        1.5 ชื่อทางการค้า (
Trade Name)
        1.6 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (
Geographical Indication)

 

2. ลิขสิทธิ์ (Copyright)
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (
Technology Transfer)

รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

1. การทำสัญญาวิจัย ได้แก่
      1.1 สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (
Sponsored Research)
      1.2 สัญญารับจ้างวิจัย (
Commission Research)
      1.3 สัญญาร่วมวิจัย (
Collaborative Research)
      1.4 สัญญาให้สารหรือวัสดุเพื่อการวิจัย (
Research Materials Transfer)
      1.5 สัญญาการให้คำปรึกษา(
Research Consultancies)


2. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)


3. การจัดตั้งบริษัท (
Spin-off/Start-Up Companies)

 

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)
       การ อนุญาตให้ใช้สิทธิคือการอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิได้ใช้สิทธิใดๆ เช่น ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร จากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งเป็นเจ้าของสิทธินั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของโดยทั่วไป การอนุญาตให้ใช้สิทธิจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ
      1. ให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (
Exclusive Licensing)
      2. ให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (
Non-Exclusive Licensing)
      3. ให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่จำกัดเจ้าของสิทธิ (
Sole Licensing)

 

     โดย การพิจารณาว่าจะเลือกรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบบใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อมหาวิทยาลัยและ ผู้ประดิษฐ์ / นักวิจัย Licensing)

 

ขอขอบคุณ  : ข้อมูลจาก ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์