สำนักวิจัยและพัฒนา (Research and Development Office)

พันธกิจ

1. จัดให้มี/พัฒนาระบบและกลไกที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร
2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการและการดำเนินงานวิจัยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการและแผนงานตามภารกิจด้านวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและมี คุณภาพ
3. สนับสนุน/ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์
4. สนับสนุน/บ่มเพาะโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ/เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ของการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยเน้นวิจัย