ทำเนียบอาจารย์ที่สนใจทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ต่างวิทยาเขต
หรือต่างมหาวิทยาลัย

ชื่อ

เรื่อง/สาขาวิชาที่สนใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม/
ติดต่อ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ตันพิทยคุปต์

ผู้หญิงและการเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ดร.ปาทิตตา สุขสมบูรณ์ การ์เซีย

Ontology, Metadata, E-learning, Semantic Web,
E-tourism, Information System for tourism,
Retrieval System, Data Mining

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. อ.สุดใจ ขอเสริมศรี

การภาษีอากร

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. อ.วิสุทธิณี ธานีรัตน์

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่,
การเปรียบประยุกต์เพื่อความเป็นเลิศกับการบริหารหน่วบงานภาครัฐ (Benchmarking)

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. อ.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,
ระบบผู้เชี่ยวชาญ,
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

6. อ.สุดใจ จิโรจน์กุล

โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ,
พลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล/พลังงานไฮโดรเจน/พลังงานชีวมวล),
โลกร้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

7. อ.ดลินา อมรเหมานนท์

Finance,
Personal Finance,
Economic

รายละเอียดเพิ่มเติม

8. อ.บานเย็น แซ่หลี

Appling Geo-Informatics data, Data modeling, Business Informatics, Software Engineering, Requirement Engineering, Software Testing

รายละเอียดเพิ่มเติม