สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
  ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เว็บไซต์งานวิจัยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  (กรุงเทพและปริมณฑล)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 เว็บไซต์งานวิจัยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  (ต่างจังหวัด)

ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานส่งเสริมและประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์