Tag Archives: จุดกำเนิดอาเซียน

มองโลกแบบวิกรม ตอน เหตุใดจึงเกิดอาเซียน

มองโลกแบบวิกรม ตอนที่ 1 02/07/55 ตอน เหตุใดจึงเกิดอาเซียน มองโลกแบบวิกรม คือรายการที่จะทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงความสำค­ัญของ คำว่า “ประชาคมอาเซียน” ผ่านประสบการณ์และมุมมองของ วิกรม กรมดิษฐ์ กูรูเศรษฐกิจและการลงทุน ผู้มีวิสัยทัศน์และแนวคิดที่ก้าว Read More »