Tag Archives: เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ กลุ่ม CLMV โตเร็วกว่าโครงสร้างพื้นฐาน

ปัจจุบันอาเซียนเป็นเวทีเศรษฐกิจที่มีบทบาทโดดเด่นมากขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการรวมตัวกันเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในช่วงปลายปี 2558 รวมทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มคาบสมุทรอินโดจีน อันได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar และ Vietnam) ปัจจัยดึงดูดการลงทุนเข้ามายังประเทศ CLMV ที่สำคัญ คือ ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่ม CLMV ที่มีระดับการเติบโตสูงเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.5 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554-2556) นอกจากนี้ สภาพภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีความคล้ายคลึงกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในประเทศ จำนวนประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ล้วนส่งผลให้มีแรงงานที่เพียงพอ และการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันการที่ประเทศกลุ่มนี้เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้นและเป็นแหล่งแรงงานที่มีค่าจ้างไม่สูงมากนัก ทำให้เศรษฐกิจในประเทศ CLMV มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการจ้างงานแรงงานท้องถิ่นและกำลังซื้อของประชากรเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้กลุ่มประเทศ CLMV จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกอยู่ในขณะนี้. ล่าสุด การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade ... Read More »

อาเซียนกับเศรษฐกิจ

ทีดีอาร์ไอ เผย การเปิดเสรีอาเซียนด้านการค้าใน 9 สาขา ส่งผลให้ความต้องการแรงงานมีมากขึ้น ASEAN SME โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ASEAN SME Regional Gateway) แนะคนหางานฟิตภาษา-เพิ่มทักษะ รับประชาคมอาเซียน ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT AEC Blueprint Schedule “ร่างคำแปลของตารางเวลาเพื่อดำเนินการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” AEC Blueprint Schedule Annex”สาขาย่อยของการบริการด้านการเงินที่ระบุสำหรับการเปิดเสรีภายในปี ค.ศ. 2015″ AEC Scorecard การเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสการค้า การลงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองการให้บริการของ EXIM Bank การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ AFTAกับการปรับตัว สู่ AEC สรุปการสัมมนาเรื่อง “เปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : โอกาสหรือกับดักของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย บีโอไอ.ติวเข้มนักลงทุนไทยขยายธุรกิจในต่างประเทศ รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายงานพิเศษ : ความพร้อมของไทยในการเปิดเสรีอาเซียน 8 สาขาอาชีพ ไทยกับ ... Read More »